Publisert

Finanstilsynets rundskriv om høyrisiko og forståelse av CRR art 128

Finans Norge viser til Finanstilsynets rundskriv 5/2020 publisert 10. desember 2020. Rundskrivet omtaler hvilke engasjementer som skal klassifiseres som høyrisiko etter standardmetoden for kredittrisiko.