Dokumentarkiv

Vises ikke dokumentene du ser etter? Flere av dokumentene på denne siden er kun synlig for innloggede medlemmer. 

Du er innlogget dersom du ser navnet ditt øverst til høyre på vår nettside. Mer informasjon om medlemslukket innhold.

404 resultater

Type dokument
Velg område
404 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Høringsuttalelse - forslag til forskriftsendringer - IFRS 9 for livsforsikringsforetak mv.

  Finans Norge viser til Finansdepartementets brev av 28.05.20 der det var vedlagt et høringsnotat med forslag om endringer i årsregnskapsforskrifter knyttet blant annet til anvendelse av IFRS 9 i forsikringsforetak og pensjonskasser.

 2. Høringsuttalelse - forslag til kildeskatt på renter og royalty mv

  Finans Norge viser til Finansdepartementets brev av 27.02.20 der det bes om merknader til departementets forslag om å innføre kildeskatt på renter og royalty

 3. Høringsuttalelse - forslag til visse endringer i dokumentasjonskravene for redusert kildeskattetrekk

  Finans Norge viser til Skattedirektoratets brev av 20.06.18 der det foreslås visse endringer i dokumentasjonskravene for redusert kildeskattetrekk.

 4. Høringsuttalelse - grenser for vesentlig beløp for identifisering av misligholdte engasjementer

  Det vises til Finansdepartementets brev 30.10.18 om Finanstilsynets forslag til grenser for vesentlig beløp for identifisering av misligholdte engasjementer. Finans Norge avgir her merknader til forslaget.

 5. Høringsuttalelse - Høring om endringer i arbeidsmiljøloven mv.

  Vi viser til departementets høringsbrev 06.06.2019 om forslag til endringer i arbeidsmiljøloven om styrket håndheving av innleie- og likebehandlingsreglene, og en endring i arbeidsmarkedsloven.

 6. Høringsuttalelse - NOU 2019: 11 Enklere merverdiavgift med én sats

  Finans Norge viser til Finansdepartementets brev av 29.05.19 vedrørende høring av NOU 2019: 11 Enklere merverdiavgift med én sats.

 7. Høringsuttalelse - NOU 2019: 15 Skatterådgiveres opplysningsplikt og taushetsplikt

  Det vises til Finansdepartementets brev av 02.09.19 hvor skatterådgiverutvalgets utredning NOU 2019: 15 Skatterådgiveres opplysningsplikt og taushetsplikt sendes på høring.

 8. Høringsuttalelse - skattemeldingen for næringsdrivende på standardisert digitalt format

  Finans Norge viser til Skattedirektoratets høringsnotat av 15.03.19 om skattemeldingen for næringsdrivende på standardisert digitalt format.

 9. Høringsuttalelse - utkast til tilpasning av regnskapsregler til IFRS for unoterte institusjoner

  Finans Norge viser til Finansdepartementets brev av 26.02.18 vedrørende høring av utkast til tilpasning av regnskapsregler til IFRS for unoterte banker, kredittforetak og finansieringsforetak.

 10. Høringsuttalelse – Departementenes EØS-arbeid – Forslag til endringer i utredningsinstruksen.

  Finans Norge ser de nå foreslåtte endringene i utredningsinstruksen som gode skritt på veien til å forbedre norske myndigheters muligheter til å være en del av lovutviklingsarbeidet i EU, og dermed også til å påvirke regelverksutformingen.

 11. Høringsuttalelse – endring og videreføring av boliglånsforskriften

  Det vises til Finansdepartementets brev 28.02.2018 om forslag om å endre og videreføre boliglånsforskriften. Finans Norge avgir her sine merknader.

 12. Høringsuttalelse – Endringer i Finanstilsynets utlikning av utgifter

  Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev av 10.12.2019 samt høringsnotatet utarbeidet av Finanstilsynet, om forslag til endringer i Finanstilsynets utlikning av utgifter

 13. Høringsuttalelse – Endringer i verdipapiriseringsforordningen mv

  Vi viser til høringsbrev fra Finansdepartementet 7. september 2021 om forslag til endringer i verdipapiriseringsforordningen mv.

 14. Høringsuttalelse – evaluering av Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) og Eksportkreditt Norge AS

  Det vises til Nærings- og fiskeridepartementets brev 21.12.17 om høring av rapporten «Evaluering av GIEK og Eksportkreditt Norge AS» utarbeidet av Oslo Economics, BDO og Erik Holtedahl. Finans Norge avgir her sine merknader.

 15. Høringsuttalelse – forslag om adgang til bareboat-registering

  Det vises til Nærings- og fiskeridepartementets brev og høringsnotat 05.12.17 med forslag til endringer i lov av 24. juni 1994 nr.

 16. Høringsuttalelse – Forslag til endringer i lov om kringkasting og audiovisuelle betalingstjenester

  Finans Norge viser til departementets brev 13.03.2019 vedrørende endringer i lov om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester.

 17. Høringsuttalelse – forslag til endringer i verdipapirfondforskriften om bruk av andelsklasser mv.

  Det vises til Finansdepartementets høringsbrev av 13.11.17, vedlagt høringsnotat med forslag til endringer i verdipapirfondforskriften om andelsklasser i verdipapirfond.

 18. Høringsuttalelse – forslag til forskrifter til ny arvelov

  Det vises til Justis- og beredskapsdepartementets brev 23.06.20 om høring om forslag til forskrifter til ny arvelov. Finans Norge avgir her merknader.