Publisert

Høringssvar – Forslag til endringer i gjeldsinformasjonsforskriften

Finans Norge viser til Barne- og familiedepartementets høringsbrev av 14.07.22. Nedenfor følger våre innspill til forslaget om å innlemme pantesikret gjeld i ordningen med gjeldsinformasjon.

Vi viser også til våre tidligere innspill til gjeldsinformasjonsordningen, slik som innspill til evaluering av gjeldsinformasjonsloven av 10.05.21, Finans Norge og Finansieringsselskapenes Forening høringssvar av 06.12.16 og vårt høringssvar til forskrift om virksomhet etter gjeldsinformasjonsloven av 15.09.17.