Dokumentarkiv

Vises ikke dokumentene du ser etter? Flere av dokumentene på denne siden er kun synlig for innloggede medlemmer. 

Du er innlogget dersom du ser navnet ditt øverst til høyre på vår nettside. Mer informasjon om medlemslukket innhold.

337 resultater

Type dokument
Velg område
337 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Finanstilsynets rolle ifm. regulering av salgspantlån til forbrukere

  I Finanstilsynets Modul for kredittrisiko av 2021-12-15 er det tatt inn en rekke ulike krav til finansforetakenes utlånspraksis.

 2. Regulering av salgspantlån i Finanstilsynets Modul for kredittrisiko

  Brev fra Finans Norge og Finansieringsselskapenes Forening til Finanstilsynet: I Finanstilsynets Modul for kredittrisiko av 2021-12-15 er det tatt inn en rekke ulike krav til finansforetakenes utlånspraksis.

 3. Høringssvar - Endring i retningslinjene for sikkerhet for lån i Norges Bank

  Finans Norge takker for anledningen til å komme med merknader til Norges Banks foreslåtte endringer i retningslinjene for sikkerhet for lån samt utsettelse av den opprinnelige høringsfristen.

 4. Targeted consultation on improving the EU’s macroprudential framework for the banking sector

  With this targeted consultation, the European Commission wishes to consult on the EU’s macroprudential framework for the banking sector in view of the legislative review mandated by Article 513 of Regulation (EU) No 575/2013, as amended by Regulation (EU) 2019/876 (hereinafter ‘CRR’).

 5. Høringsuttalelse – Departementenes EØS-arbeid – Forslag til endringer i utredningsinstruksen.

  Finans Norge ser de nå foreslåtte endringene i utredningsinstruksen som gode skritt på veien til å forbedre norske myndigheters muligheter til å være en del av lovutviklingsarbeidet i EU, og dermed også til å påvirke regelverksutformingen.

 6. Høringssvar - Ny forskrift om kapitaliseringsrente etter skadeserstatningsloven

  Finans Norge viser til Justis- og beredskapsdepartementets høring av 05.10.2021 med høringsfrist 07.01.2022 samt vår etterfølgende dialog og innvilget utsatt høringsfrist til 14.01.2022.

 7. Høringssvar - Krav til ansvarsforsikring for betalingsfullmektiger og opplysningsfullmektiger

  Det vises til høringsbrev av 03.09.21 om forslag til endring i finansforetaksforskriften om krav til ansvarsforsikring for betalingsfullmektiger og opplysningsfullmektiger.

 8. Forslag til endring i skattereglene om grenseoverskridende fusjon, fisjon og aksjebytte

  Finans Norge viser til Finansdepartementets brev av 22.09.21 om forslag til endring i skattereglene om grenseoverskridende fusjon, fisjon og aksjeutbytte.

 9. Høringssvar – innlemmelse i norsk rett av endringer i referanseverdiforordningen

  Det vises til departementets høringsbrev av 04.11.21 vedrørende forslag om innlemmelse i norsk rett av endringsforordning (EU 2021/168) som gjør endringer i Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 (referanseverdiforordningen – BMR).

 10. Anerkjennelse av systemrisikobufferen

  Finans Norge viser til Finansdepartementets beslutning 08.12.2020 om økt systemrisikobuffer og nye IRB-gulv for gjennomsnittlig risikovekting av bolig- og næringseiendom.

 11. Forslag om opplysningsplikt om salgs- og kjøpstransaksjoner

  Finans Norge viser til Skatteetatens brev av 26.08.21 der det var vedlagt et forslag om en ny opplysningsplikt om salgs- og kjøpstransaksjoner (salgs- og kjøpsmelding).

 12. Finans Norges innspill til statsbudsjettet for 2022

  Finans Norge har deltatt på budsjetthøringer i de fleste av komiteene på Stortinget. Her er en oversikt over alle prioriterte saker vi har spilt inn på vegne av finansnæringen. Siste høringsdag var fredag 12. november 2021.

 13. Finance Norway’s response to EBA consultation on Amending ITS on currencies with constraints on the availability of liquid assets (EBA/CP/2021/29)

  Finance Norway welcomes the opportunity to offer our response to the consultation paper on Amending Implementing Technical Standards on currencies with constraints on the availability of liquid assets in accordance with Regulation (EU) No 575/2013. See our response below.

 14. Høringsuttalelse – Endringer i verdipapiriseringsforordningen mv

  Vi viser til høringsbrev fra Finansdepartementet 7. september 2021 om forslag til endringer i verdipapiriseringsforordningen mv.