Publisert

Anmodning om en forlengelse av overgangsregelen for økt systemrisikobuffer

Finans Norge viser til overgangsregelen for økningen i systemrisikobufferkravet, som innebærer at bufferkravet trer i kraft fra utgangen av inneværende år for de bankene som verken benytter avansert IRB-metode eller er systemviktige.

Siden Finansdepartementets valg av innretning av bufferkravet, i 2019, har det funnet sted flere endringer i utsiktene for det samlede bankregulatoriske rammeverket. Endringene har betydning for premissene for overgangsregelen for systemrisikobufferen, og her vil Finans Norge blant annet vise til Finanstilsynets manglende oppfølging av tilpasninger i pilar 2-krav.