Dokumentarkiv

Vises ikke dokumentene du ser etter? Flere av dokumentene på denne siden er kun synlig for innloggede medlemmer. 

Du er innlogget dersom du ser navnet ditt øverst til høyre på vår nettside. Mer informasjon om medlemslukket innhold.

337 resultater

Type dokument
Velg område
337 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Forespørsel om innsyn i korrespondansen mellom Finanstilsynet og EBA

  I et brev til Finanstilsynet ber Finans Norge og Sparebankforeningen om innsyn vedrørende vurderinger av om norske kapitalinstrumenter kvalifiserer som ren kjernekapital. Vi mener at grunnlaget for EBAs konklusjoner bør bli bedre belyst.

 2. Forholdet mellom generelle bufferkrav og pilar 2-prosessen

  De økonomiske virkningene av koronapandemien aktualiserer diskusjonen om innretningen av pilar 2-tillegg og ikke minst arbeidsdelingen mellom pilar 1- og pilar 2-krav.

 3. Forskrift til ny finansavtalelov – behov for avklaringer

  Justis og beredskapsdepartementet sendte 20. mai 2022 forslag til forskrift om finansavtaler på høring med høringsfrist 19.

 4. Forskriftsregulering av ansattes rett til representasjon i finansforetaks styrende organer

  Finans Norge viser til Finansdepartementets e-post av 16. september 2020, samt senere dialog, om ansattes rett til representasjon i sparebankenes og forretningsbankenes styrende organer.

 5. Forslag om endringer i finansforetaksloven

  Finans Norge og Sparebankforeningen har sendt innspill til Stortingets finanskomité om Prop. 13 L som inneholder forslag til enkelte avgrensede endringer i finansforetaksloven. Her kan du lese brevet, og finne våre forslag til finanskomiteen.

 6. Forslag om endringer i utlånsforskriften – Finans Norges høringssvar

  Det vises til Finansdepartementets brev 03.10.22 der det bes om merknader til Finanstilsynets forslag til endringer i utlånsforskriften. Finans Norge avgir her synspunkter.

 7. Forslag om opplysningsplikt om salgs- og kjøpstransaksjoner

  Finans Norge viser til Skatteetatens brev av 26.08.21 der det var vedlagt et forslag om en ny opplysningsplikt om salgs- og kjøpstransaksjoner (salgs- og kjøpsmelding).

 8. Forslag til endring i skattereglene om grenseoverskridende fusjon, fisjon og aksjebytte

  Finans Norge viser til Finansdepartementets brev av 22.09.21 om forslag til endring i skattereglene om grenseoverskridende fusjon, fisjon og aksjeutbytte.

 9. Forslag til endringer i forskrift om Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (tilgang til opplysninger fra registeret for Fellesordningen for AFP)

  Finans Norge støtter departementets forslag om å etablere hjemmel for at Fellesordningen for AFP kan få tilgang til opplysninger om arbeidsforhold fra Aa-registeret til bruk i arbeidet med administrasjon av OU-samordningen.

 10. Forslag til endringer i forskrift om unntak fra meldeplikt ved utkontraktering av virksomhet - høringssvar

  Det vises til høringsbrev av 15.02.21 om forslag til endringer i forskrift om unntak fra meldeplikt ved utkontraktering. Høringsfrist er 31.03.21.

 11. Forslag til endringer i skattereglene for barnepensjon

  Finans Norge viser til Finansdepartementets brev av 21.09.2023 der det var vedlagt et høringsnotat med forslag til endringer i skattereglene for barnepensjon. Nedenfor følger Finans Norges innspill.

 12. Forslag til forskrift om betalingstjenester – høringssvar

  Det vises til Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev 05.07.18 om forslag til forskrift om betalingstjenester med høringsfrist 05.10.18.

 13. Forslag til forskrifter for gjennomføring av digitaliseringsdirektivet

  Finans Norge viser til Nærings- og fiskeridepartementets høringsbrev fra 19. juni 2023. Departementet sender på høring et forslag til forskrifter for å gjennomføre regler i direktiv (EU) 2019/1151 om bruk av digitale verktøy og prosesser innen selskapsretten (digitaliseringsdirektivet).

 14. Forslag til midlertidige endringer i forbrukslånsforskriften som følge av koronakrisen

  Finans Norge viser til at Finansdepartementet 23.03.20 har fastsatt midlertidige endringer i og presisering av boliglånsforskriftens regulering av fleksibilitetskvote og avdragsfrihet.

 15. Forsterket fleksibilitet under boliglånsforskriften bør videreføres

  I brev til Finanstilsynet 24.04.20 viser Finansdepartementet til at det 23.03.20 ble besluttet å øke fleksibilitetskvotene i boliglånsforskriften for andre kvartal i år.

 16. Frister for endring av klagenemndsvedtak på skatteområdet

  Finans Norge viser til Finansdepartementets brev av 10. mai 2023 vedrørende høring av et forslag om å utvide klagenemndas adgang til å endre sitt eget vedtak etter skatteforvaltningsloven § 13-9 første ledd. Finans Norge støtter forslaget.

 17. Gjennomføring av EUs verdipapiriseringsregelverk i Norge

  Stortinget vedtok i mars 2021 en rekke endringer i finansforetaksloven kapittel 11 mv. som legger tilrette for norsk gjennomføring av EUs verdipapiriseringsforordning (2017/2402) av 12. desember 2017og tilhørende rettsakter.