Publisert

Forslag til forskrift om betalingstjenester – høringssvar

Det vises til Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev 05.07.18 om forslag til forskrift om betalingstjenester med høringsfrist 05.10.18.

Finans Norge støtter at de privatrettslige delene av PSD2 gjennomføres førtidig i
forskrift hjemlet i gjeldende finansavtalelov, og vi mener departementet har gjort
gode vurderinger i utvelgelse av relevante bestemmelser fra PSD2