Publisert

Forskrift til ny finansavtalelov – behov for avklaringer

Justis og beredskapsdepartementet sendte 20. mai 2022 forslag til forskrift om finansavtaler på høring med høringsfrist 19.

august. Forskriftsforslaget inneholder enkelte bestemmelser hvor det er nødvendig med en avklaring fra Finanstilsynet.