Forslag til endringer i hvitvaskingsloven og hvitvaskingsforskriften – kommentarer til Finanstilsynets høringsnotat av 17.12.2019

Det vises til Finansdepartementets høringsbrev av 17.12.2019 og avtale om utsatt frist for oversendelse av høringssvar.

Finans Norge anser arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering som en del av vårt
samfunnsansvar og er svært opptatt av et konstruktivt samarbeid med relevante
myndigheter på området.