Forskrift til ny hvitvaskingslov - kommentarer til Finanstilsynets høringsnotat av 25.06.18, utkast til forskrifter i NOU 2016: 27 samt forslag til ytterligere forskriftsregulering

Finansdepartementet sendte 29.06.18 ut høringsbrev om forskrifter til ny hvitvaskingslov,vedlagt høringsnotat fra Finanstilsynet av 25.06.18.

Finansdepartementet har lagt til grunn
at enkelte av forskriftshjemlene bør vurderes før loven trer i kraft, slik at eventuelle
forskrifter kan tre i kraft samtidig med loven (høringsnotatet s. 3).