Dokumentarkiv

Vises ikke dokumentene du ser etter? Flere av dokumentene på denne siden er kun synlig for innloggede medlemmer. 

Du er innlogget dersom du ser navnet ditt øverst til høyre på vår nettside. Mer informasjon om medlemslukket innhold.

241 resultater

Type dokument
Velg område
241 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Høringsuttalelse – NOU 2018: 5 – Kapital i omstillingens tid

  Det vises til Nærings- og fiskeridepartementets brev 02.03.18 om NOU 2018: 5 Kapital i omstillingens tid – Næringslivets tilgang til kapital. Finans Norge avgir her sine merknader.

 2. Comments on EIOPA’s advice to the European Commission on Solvency II and interest rate risk

  With reference to EIOPA’s second set of advice to the European Commission on specific items in the Solvency II delegated regulations dated February 28th 2018.

 3. Høringsuttalelse - utkast til tilpasning av regnskapsregler til IFRS for unoterte institusjoner

  Finans Norge viser til Finansdepartementets brev av 26.02.18 vedrørende høring av utkast til tilpasning av regnskapsregler til IFRS for unoterte banker, kredittforetak og finansieringsforetak.

 4. Høring - gjennomføring av utfyllende rettsakter for MiFID II

  Finans Norge viser til departementets høringsbrev 28. februar 2018 og Verdipapirlovutvalgets utredning om norsk gjennomføring av utfyllende rettsakter under MiFID II/ MiFIR, publisert i NOU 2018:1.

 5. Høring - Banklovkommisjonens regulering av krisehåndtering i forsikrings - og pensjonssektoren

  Finans Norge viser til departementets høringsbrev 31.01.18 vedrørende Banklovkommisjonens utredning nr. 31 om nye regler om krisehåndtering i forsikrings- og pensjonssektoren, publisert i NOU 2018: 3.

 6. Finans Norges høringsuttalelse - forslag til gjennomføring av pengemarkedsforordningen

  Finans Norge viser til Finansdepartementets høringsbrev med forslag til gjennomføring av pengemarkedsforordningen i norsk rett.

 7. Høringsuttalelse – endring og videreføring av boliglånsforskriften

  Det vises til Finansdepartementets brev 28.02.2018 om forslag om å endre og videreføre boliglånsforskriften. Finans Norge avgir her sine merknader.

 8. Beregning av overpantsettelse for OMF-foretak

  OMF-foretak i Norge er påkrevet å oppfylle et krav på to prosent overpantsettelse etter finansforetaksforskriften § 11-7.

 9. Skattemessig behandling av en økning i norske bankers tapsavsetninger ved overgang til IFRS 9

  Nye regnskapsregler for tapsføring (IFRS 9) ble innført 01.01.18. Under IFRS 9 skal nedskrivningene på utlån bygge på mer fremoverskuende vurderinger enn under IAS 39.

 10. Høringsuttalelse – evaluering av Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) og Eksportkreditt Norge AS

  Det vises til Nærings- og fiskeridepartementets brev 21.12.17 om høring av rapporten «Evaluering av GIEK og Eksportkreditt Norge AS» utarbeidet av Oslo Economics, BDO og Erik Holtedahl. Finans Norge avgir her sine merknader.

 11. Høringsuttalelse – forslag om adgang til bareboat-registering

  Det vises til Nærings- og fiskeridepartementets brev og høringsnotat 05.12.17 med forslag til endringer i lov av 24. juni 1994 nr.

 12. Pilar 2-vurdering av risiko knyttet til eierandeler i forsikringsforetak

  Det vises til Finanstilsynets brev 14.12.17 om forslag til metode for vurdering av eierrisiko knyttet til eierandeler i hel- og deleide forsikringsforetak.

 13. Videre arbeid med ny finansavtalelov

  Justisdepartementet sendte i høst forslag til ny finansavtalelov på høring. Lovforslaget gjennomfører det reviderte betalingstjenestedirektivet (PSD2) og ytterligere to direktiver om rett til grunnleggende banktjenester (PAD) og boliglån (MCD).