Dokumentarkiv

Vises ikke dokumentene du ser etter? Flere av dokumentene på denne siden er kun synlig for innloggede medlemmer. 

Du er innlogget dersom du ser navnet ditt øverst til høyre på vår nettside. Mer informasjon om medlemslukket innhold.

259 resultater

Type dokument
Velg område
259 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Overføring av verdipapirer mellom aksjesparekontoer – behov for senere ikrafttredelse og utfyllende regler

  I Prop. 1 LS (2018 - 2019) Skatter, avgifter og toll 2019 foreslås det enkelte endringer i ordningen med aksjesparekonto som ble innført 1. september 2017.

 2. Finans Norges høringsuttalelse - verdipapirforetaks tilknyttede agenter

  Finans Norge viser til Finansdepartementets høringsbrev 03.10.18, med Finanstilsynets forslag til endringer i verdipapirforskriftens regler om tilknyttede agenter.

 3. Innspill til ny melding om statens eierskap

  Det overordnede målet for all eierskapsutøvelse i forretningsmessige virksomheter, både offentlig og privat, må være å bidra til best mulig verdiskaping over tid.

 4. Høring - Personlige transaksjoner i forvaltningsselskap for verdipapirfond

  Det vises til Finansdepartementets brev av 21.09.18, hvor Finanstilsynets høringsnotat av 10.09.18 med utkast til endringer i verdipapirfondforskriften om ansattes egenhandel sendes på høring.

 5. Høring – forslag til endringer i tvisteloven - tvistelovevalueringen

  Det vises til departementets høringsnotat av 12.07.18 forslag til endringer i tvisteloven -tvistelovevalueringen.

 6. Forslag til forskrift om betalingstjenester – høringssvar

  Det vises til Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev 05.07.18 om forslag til forskrift om betalingstjenester med høringsfrist 05.10.18.

 7. Kredittap på utlån, garantier mv. og rentebærende verdipapirer – Resultatpost 11

  Finans Norge viser til Finanstilsynets høringsnotat av 12.12.16 om tilpasning av regnskapsregler til IFRS for unoterte banker som Finansdepartementet sendte på høring 26.02.18 med høringsfrist 28.05.18.

 8. Høringsuttalelse - forslag til visse endringer i dokumentasjonskravene for redusert kildeskattetrekk

  Finans Norge viser til Skattedirektoratets brev av 20.06.18 der det foreslås visse endringer i dokumentasjonskravene for redusert kildeskattetrekk.

 9. Høring – forskrifter til endringer i finansforetaksloven og til lov om Bankenes sikringsfond

  Det vises til høringsnotat av 29.06.18 vedrørende forskrifter til endringer i finansforetaksloven og til lov om Bankenes sikringsfond.

 10. Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. - høringsuttalelse

  Det vises til høring om endringer i varemerkeloven og tolloven mv. med frist 14.09.18. Finans Norge vil med dette inngi enkelte kommentarer til høringsnotatets pkt.

 11. FINANCE NORWAY'S RESPONSE TO ESMA'S CONSULTATION PAPER ON CLEARING OBLIGATION UNDER EMIR (no. 6)

  Three Commission Delegated Regulations on the clearing obligation, which mandate a range of interest rate and credit derivative classes to be cleared, have entered into force.

 12. Høringsuttalelse – gjennomføring av EUs kapitalkravsregelverk

  Det vises til Finansdepartementets brev 30.05.18 om forslag til norsk gjennomføring av EUs kapitalkravsregelverk (CRR/CRD IV). Finans Norge avgir her sine merknader.

 13. Høring om EU-forslag til nye forbrukervernregler

  Finans Norge viser til departementets høringsbrev 12.06.18 vedrørende EU kommisjonens forslag til direktivendringer for å styrke forbrukervernet – «A New Deal for Consumers» og samtaler vedrørende utsatt høringsfrist til 22.08.18.

 14. Høring – forslag til endringer i forskrift om forbud mot betalingsformidling for pengespill uten norsk tillatelse

  Det vises til Lotteri- og stiftelsestilsynets høringsbrev av 20.4.2018 om forslag til endringer i forskrift om forbud mot betalingsformidling for pengespill uten norsk tillatelse.

 15. Høringsuttalelse – NOU 2018: 5 – Kapital i omstillingens tid

  Det vises til Nærings- og fiskeridepartementets brev 02.03.18 om NOU 2018: 5 Kapital i omstillingens tid – Næringslivets tilgang til kapital. Finans Norge avgir her sine merknader.

 16. Comments on EIOPA’s advice to the European Commission on Solvency II and interest rate risk

  With reference to EIOPA’s second set of advice to the European Commission on specific items in the Solvency II delegated regulations dated February 28th 2018.