Publisert

Høring – endringer i konkursregisterforskriften

Vi viser til Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 07.03.19 med forslag til endring av konkursregisterforskriften for at opplysninger om konkurskarantene i Konkursregisteret skal bli lettere tilgjengelige.

Finans Norge støtter Justis- og beredskapsdepartementets forslag om at
konkursregisterforskriften endres, slik at det blir enklere å få innsyn i om en person
er ilagt konkurskarantene.