Publisert

Høring – gjennomføring av deler av boliglånsdirektivet

Det vises til høringsbrev av 05.07.19 om gjennomføring av deler av boliglånsdirektivet.

Finans Norge er positive til at boliglånsdirektivets krav gjennomføres i norsk rett på en
tydelig måte i form av en egen lov for låneformidlere som omfattes av direktivet. Finans
Norge er uenig med Finanstilsynet i at generelle forbrukerhensyn tilsier at det samme
lovverket skal komme til anvendelse for formidling av alle typer lån til forbrukere.