Publisert

Høring – forslag til ny barnevernlov

Det vises til høringsbrev av 04.04.19 der forslag til ny barnevernlov sendes på høring. Høringsfristen er 01.08.19.

Finans Norge mener at det er behov for at det i lovforslaget eller i forarbeidene, på en
tydelig måte, avklares hvem som skal samtykke til at fosterbarn kan inngå avtale om
betalingskonto og avtaler om betalingstjenester som er knyttet til en slik konto.