Publisert

Høring – særlige kapitalkrav for pantelån i Solvens II

Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev datert 3. mai 2019 om forslag til endringer i kapitalkrav for boliglån i Solvens II-regelverket, vedlagt høringsnotat fra Finanstilsynet.

I høringsnotatet foreslår Finanstilsynet en særnorsk skjerpelse av kapitalkravet for
forsikringsforetaks investeringer i boliglån, ut fra en begrunnelse om at ulike kapitalkrav i
bank og forsikring kan gi opphav til regelverksarbitrasje. Konkret foreslår Finanstilsynet å
fastsette et gulv på 30 prosent for beregningen av tap ved mislighold, slik at kapitalkravet for
motpartsrisiko beregnes med et gulv på 4,5 prosent av lånets verdi.