Dokumentarkiv

Vises ikke dokumentene du ser etter? Flere av dokumentene på denne siden er kun synlig for innloggede medlemmer. 

Du er innlogget dersom du ser navnet ditt øverst til høyre på vår nettside. Mer informasjon om medlemslukket innhold.

404 resultater

Type dokument
Velg område
404 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Høring – forslag til ny barnevernlov

  Det vises til høringsbrev av 04.04.19 der forslag til ny barnevernlov sendes på høring. Høringsfristen er 01.08.19.

 2. Høringsuttalelse - skattemeldingen for næringsdrivende på standardisert digitalt format

  Finans Norge viser til Skattedirektoratets høringsnotat av 15.03.19 om skattemeldingen for næringsdrivende på standardisert digitalt format.

 3. Høring – endringer i konkursregisterforskriften

  Vi viser til Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 07.03.19 med forslag til endring av konkursregisterforskriften for at opplysninger om konkurskarantene i Konkursregisteret skal bli lettere tilgjengelige.

 4. Høringsuttalelse – Forslag til endringer i lov om kringkasting og audiovisuelle betalingstjenester

  Finans Norge viser til departementets brev 13.03.2019 vedrørende endringer i lov om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester.

 5. Høringsuttalelse – nytt VPS’ Regelverk

  Finans Norge viser til Verdipapirsentralen AS’ (VPS) forslag av 22.03.19 om nytt VPS’ Regelverk for registreringsvirksomheten og tilknyttede tjenester (VPS’ Regelverk). Det gjøres oppmerksom på at VPS har gitt Finans Norge utsatt frist til 16.05.19 med å innlevere sitt høringssvar.

 6. Finanstilsynets praksis for vurdering av risiko og kapitalbehov

  Finans Norge viser til brev fra Finanstilsynet 14.03.19 om praksis for vurdering av risiko og kapitalbehov.

 7. Opplysningsplikt om skatteplanleggingspakker mv.

  Finans Norge viser til at utvalget blant annet er bedt om å vurdere behovet for en egen opplysningsplikt om skatteplanleggingspakker mv.

 8. Utlikning av Finanstilsynets utgifter for 2019 – høringssvar

  Vi viser til Finanstilsynets høringsbrev 25.03.19 med forslag til utlikning av Finanstilsynets utgifter for 2019

 9. Behov for avklaringer i reglene om aksjesparekonto

  Finans Norge ønsker å ta opp med Finansdepartementet at det foreligger en problemstilling knyttet til ordningen med aksjesparekonto som krever en snarlig avklaring.

 10. Høring – Advokatforeningens anmodning om å stadfeste Regler for god advokatskikk (RGA) pkt. 1.4 som del av Advokatforskriften

  Det vises til Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 09.01.19 med Advokatforeningens anmodning om å stadfeste Regler for god advokatskikk (RGA) punkt 1.4 som del av Advokatforskriften.

 11. Finansdepartementet bør vurdere norsk pilar 2-praksis

  I brev til Finansdepartementet 27.04.18, om norsk gjennomføring av EUs soliditetsregelverk (CRR/CRD IV), har Finanstilsynet anført bruk av pilar 2-krav for å motvirke effektene av EØS-tilpasningen.

 12. Høring - finansforetakslovens regler om utbytte

  Finans Norge viser til departementets brev 19.12.18 vedrørende Finanstilsynets forslag til å presisere utbyttereglene for finansforetak.

 13. Høring- endringer i aksjelovene (SRD II mv.)

  Finans Norge viser til departementets brev 31.01.18 vedrørende endringer i aksje- og allmennaksjeloven for gjennomføring av aksjonærrettighetsdirektivet (SRD II) mv.

 14. Høringsuttalelse: Forslag om opphevelse av omstillingsloven

  Finans Norge er enig i departementets vurdering av at omstillingsloven ikke oppfyller sitt formål, og at hensynene allerede ivaretas i annet lovverk. Vi støtter videre arbeidet med å forenkle og redusere regler som pålegger næringslivet unødvendige administrative byrder.

 15. Høringssvar – NOU 2018:17 Klimarisiko og norsk økonomi

  Vi viser til høringsbrev datert 12.12.2018 om rapport fra utvalg som har vurdert klimarelaterte risikofaktorer og deres betydning for norsk økonomi.

 16. Finanstilsynets vurdering av kapitalkrav for boliglån under Solvens II

  Vi viser til Finansdepartementets brev til Finanstilsynet datert 29. oktober 2018 om gjennomføring av Solvens II-rettsakter og vurdering av særlige kapitalkrav for pantelån i Solvens II.

 17. Høringssvar - forslag til gjennomføring i norsk rett av framtidige EØS-forpliktelse

  Det vises til Finansdepartementets høringsbrev av 15.01.19 med forslag til gjennomføring av endringer i forordning om venturekapitalfond (EuVECA) og forordning om sosiale entreprenørskapsfond (EuSEF), samt forslag til gjennomføring av kommisjonsforordning (nivå 2-regler) til forordning om langsiktige fond (ELTIF).

 18. Høring - endring av skattepliktiges skattefastsetting som følge av myndighetenes søksmål mot en klagenemnd

  Finans Norge viser til Finansdepartementets høringsnotat av 07.12.18 der det foreslås enpresisering i skatteforvaltningsloven § 12-1 tredje ledd bokstav a som gjør det klart at skattemyndighetenes plikt til å endre skattefastsettingen som følge av søksmål, også gjelder ved søksmål etter § 15-2.

 19. Finance Norway – Comments on the TEG taxonomy consultation

  Finance Norway, the industry organization for the financial industry in Norway, welcomes the European Commission's legislative proposal on the establishment of a framework to define sustainable investments.