Dokumentarkiv

Vises ikke dokumentene du ser etter? Flere av dokumentene på denne siden er kun synlig for innloggede medlemmer. 

Du er innlogget dersom du ser navnet ditt øverst til høyre på vår nettside. Mer informasjon om medlemslukket innhold.

430 resultater

Type dokument
Velg område
430 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Lov- og forskriftsendringer på finansmarkedsområdet

  Finans Norge viser til departementets høringsbrev 10. mars 2023 vedlagt Finanstilsynets forslag til endringer i finansforetaksloven og tilhørende forskrifter. Høringsnotatet gjelder i hovedsak en rekke forslag til endringer som skal sikre korrekt gjennomføring av norske EØS-forpliktelser, men har også to forslag til endringer i finansreguleringen utover dette.

 2. Lov- og forskriftsendringer som følge av Storbritannias uttreden fra EU - høring

  Finans Norge har mottatt på høring departementets høringsnotat datert 04.10.18 om forslag til regelverksendringer som følge av Storbritannias uttreden av EU (Brexit).

 3. Mal for gjeldsbrev

  Et inkassoselskap kan i noen tilfeller forsøke å løse skyldig gjeld med såkalte utenrettslige gjeldsforhandlinger. Dette innebærer at det foreslås løsninger for tilbakebetaling uten rettslige skritt til Namsfogden. For å kunne få på plass en avtale om frivillig betalingsordning mellom forbruker og inkassoselskapet er det viktig at forbruker erkjenner sin gjeld gjennom et gjeldsbrev. Se malen nedenfor.

 4. Markedsrisiko i SRV

  Brev fra Finanstilsynet til Finans Norge. Det vises til brev fra Finans Norge mottatt 14. januar med spørsmål vedrørende SRV-rapporteringen.

 5. Markedsrisiko i SRV og SREP

  Finanstilsynet publiserte 20.01.20 informasjon om rapportering av rammer og tapspotensial for markedsrisiko med rapporteringsfrist 01.02.21 (KRT-1225).

 6. Medlemskontingent

  Her finner du Finans Norges kontingentregler og kontingentsatser.

 7. Modernisering av regelverket for innkreving

  Det vises til høring hvor Finansdepartementet i samråd med Justis- og beredskapsdepartementet sender lov om innkreving av statlige krav mv. (innkrevingsloven) og etablering av ett utleggstrekk og modernisering av utleggsporsessen i tvangsfullbyrdelsesloven på høring. Nedenfor følger Finans Norges innspill.

 8. Målnivå for norsk fondsstruktur

  Finans Norge viser til vårt brev 30.11.20 til departementet om innspill til EUs arbeid med revisjon av innskuddsgaranti- og krisehåndteringsdirektivet.

 9. Naturrisiko i norsk finansnæring

  En veiledning om hvordan finansforetak kan være med å sikre bærekraftig utvikling som ivaretar natur og biologisk mangfold. Veiledningen er utarbeidet i samarbeid mellom Finans Norge, Verdens naturfond (WWF) og Deloitte.

 10. Norden og Baltikums anbefalinger for EU i perioden 2024-2029

  Finans Norge har sammen med bankforeningene i Norden og Baltikum etablert anbefalinger for EU i perioden 2024-2029. Her kan du lese innspillene.

 11. Nordic insurers are strongly against EC’s proposal on IRRD

  The Nordic insurance industry (Insurance Sweden, Finance Finland, Finance Iceland, Insurance & Pension Denmark and Finance Norway) are strongly against European Commission’s (EC’s) proposal of Insurance Recovery and Resolution Directive (IRRD).

 12. Norges Banks vurdering av systemrisikobufferkravet våren 2024

  I dette brevet retter Finans Norge særlig oppmerksomheten mot resiprokeringen av den norske systemrisikobufferen og samtidig understreke at norske myndigheter bør søke å oppnå en ordinær og fullverdig resiprokering fra alle relevante EU/EØS-stater.

 13. Normalvedtekter for sparebanker

  Sparebankforeningen har sammen med en gruppe av jurister fra medlemsbankene utarbeidet utkast til reviderte normalvedtekter samt et notat med veiledning til disse.

 14. Norsk skjevregulering må avvikles

  EUs kapitalkravsregler ventes snart inntatt i EØS-avtalen, og de vil da få full virkning fornorske banker.

 15. NOU 2019: 18 Skattlegging av havbruk – Finans Norges høringssvar

  Det vises til brev fra Finansdepartementet 04.11.19 om høring om NOU 2019: 18 Skattlegging av havbruk. Finans Norge fremmer her enkelte merknader

 16. Nye regler om digital operasjonell motstandsdyktighet i finanssektoren (DORA)

  Finans Norge er positive til Finansdepartementets forslag om å implementere DORA gjennom en ny lov om digital operasjonell motstandsdyktighet i finanssektoren. DORA som innebærer en harmonisering av regelverkene i EU, vil bidra til å styrke både motstandsdyktigheten og IKT-sikkerheten, men også samarbeidet i det internasjonale finansmarkedet.

 17. Nytt forslag til endringer i skatteloven § 6-41

  Finans Norge viser til Finansdepartementets brev av 12. april 2023 vedrørende høring av et forslag om endring av skatteloven § 6-41 samt ny § 6-41-6, § 6-41-7 og § 6-41-8 i departementets forskrift til skatteloven (FSFIN). Finans Norge tok opp en problemstilling knyttet til rentebegrensingsregler som vi mener Finansdepartementet bør se nærmere på.