Dokumentarkiv

Vises ikke dokumentene du ser etter? Flere av dokumentene på denne siden er kun synlig for innloggede medlemmer

Logg inn eller opprett ny bruker ved å bruke "Logg-inn" knappen øverst til høyre. Mer informasjon om medlemslukket innhold.

394 resultater

Type dokument
Velg område
394 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Revidert regelverk for rekonstruksjon

  Finans Norge viser til departementets høringsbrev av 13. januar 2023 om forslag til endringer i konkursloven mv. til erstatning for den midlertidige rekonstruksjonsloven som utløper 1. juli 2023.

 2. Risikovekting av eiendomslån

  Finans Norge har i dag avgitt høringssvar til Finansdepartementet om bankenes risikovekting av bolig- og næringseiendomslån. Finans Norge mener det bør gjøres regelverksendringer som bidrar til likere konkurransevilkår i det norske bankmarkedet og forsterker sammenhengen mellom faktisk risiko og kapitalkrav.

 3. RISIKOVEKTING AV HØYRISIKOENGASJEMENTER

  Dette brev sendes på vegne av banker ("Bankene") i henhold til vedlagte liste.

 4. Risikovekting av næringseiendomsengasjementer under standardmetoden

  Finans Norge viser til at svenske myndigheter, innenfor rammen av et nasjonalt handlingsrom i EUregelverket, nylig har besluttet at næringseiendomslån under standardmetoden skal risikovektes med 50 prosent, mot tidligere 100 prosent, gitt at belåningsgraden på slike engasjementer ikke overstiger 50 prosent.1 Etter vårt syn bør samme regulatoriske endring gjennomføres i Norge, for å styrke standardmetodens risikosensitivitet

 5. Sentralavtalene mellom Finans Norge, LO og Finansforbundet

  Finans Norge har inngått sentralavtaler (overenskomster) med Finansforbundet og LO. Her finner du begge sentralavtalene samt kommentarutgaven for Finansforbundet.

 6. Skattemessig behandling av en økning i norske bankers tapsavsetninger ved overgang til IFRS 9

  Nye regnskapsregler for tapsføring (IFRS 9) ble innført 01.01.18. Under IFRS 9 skal nedskrivningene på utlån bygge på mer fremoverskuende vurderinger enn under IAS 39.

 7. Spørsmål om CRR-definisjon av «finansiering av spekulativ investering i fast eiendom»

  Finans Norge har mottatt henvendelser fra medlemmer som anser at innføringen av kapitalkravsforordningen (CRR) i norsk rett har medført en endring hva gjelder risikovekting under standardmetoden av visse eiendomsengasjementer.

 8. Svar på høring om krav til banker mv., levering av kontrollopplysninger etter skatteforvaltningsloven § 10-2

  Finans Norge og Bits AS 1 har i fellesskap utarbeidet høringssvar til høring av 17.11.20 om krav til banker mv., levering av kontrollopplysninger etter skatteforvaltningsloven § 10-2. Pilotbankene i DSOP Kontrollinformasjon2 og Fagutvalg personvern3i Finans Norge har også bidratt inn i høringssvaret.

 9. Targeted consultation on improving the EU’s macroprudential framework for the banking sector

  With this targeted consultation, the European Commission wishes to consult on the EU’s macroprudential framework for the banking sector in view of the legislative review mandated by Article 513 of Regulation (EU) No 575/2013, as amended by Regulation (EU) 2019/876 (hereinafter ‘CRR’).

 10. Targeted consultation on open finance framework and data sharing in the financial sector

  With reference to the targeted consultation on open finance and data sharing in the financial sector issued by the European Commission on 10 May, Finance Norway outlines its view on the need for an Open finance framework in this position paper.

 11. Taxonomy - Finance Norway’s response to the consultation on the draft delegated regulation

  Finance Norway supports the European Union’s ambition to boost private and public sustainable investments and reduce the risk of “greenwashing”.

 12. Tilpasning av Nibor-metodikk til nye EU/EØS-krav

  Nibor er den viktigste referanserenten for det norske markedet og det er i så måte essensielt at renten oppfyller alle regulatoriske krav.

 13. Tvisteløsning mellom banker i betalingsformidlingen

  Her finner du regelverk og oversikt over avgjørelser i ulike tvistesaker. Regelverket for tvisteløsning er utarbeidet av Fagutvalg kontrakt, og fastsatt av Juridisk hovedutvalg (JHU) i Finans Norge.