Publisert

Høringsuttalelse – forslag til endringer i verdipapirfondforskriften om bruk av andelsklasser mv.

Det vises til Finansdepartementets høringsbrev av 13.11.17, vedlagt høringsnotat med forslag til endringer i verdipapirfondforskriften om andelsklasser i verdipapirfond.

I høringsnotatet, som er utarbeidet av Finanstilsynet på bakgrunn av en henvendelse fra
Verdipapirfondenes forening (VFF), foreslås at forvaltningsselskaper for verdipapirfond skal kunne
tilby andelsklasser med ulike vilkår for valutasikring. Videre foreslås det at spesialfond gis adgang til å
fravike dagens begrensning om hvor mye av et fond midler som kan benyttes i forbindelse med
gjenkjøpsavtaler.