Høringsuttalelse – gjennomføring av EUs kapitalkravsregelverk

Det vises til Finansdepartementets brev 30.05.18 om forslag til norsk gjennomføring av EUs kapitalkravsregelverk (CRR/CRD IV). Finans Norge avgir her sine merknader.

EUs kapitalkravsregelverk bør snarlig inntas i EØS-avtalen. Et fullharmonisert
regelsett vil sikre like konkurransevilkår og underbygge finansiell stabilitet. Tilpasning
til et fullharmonisert regelverk er ikke til hinder for å stille forhøyede nasjonale
kapitalkrav, men det må gjøres innenfor rammen av EU-regelverket og det nasjonale
handlingsrommet som reglene åpner for under pilar 1-kravene som innebærer
resiprositet. Da sikres like konkurransevilkår i det norske markedet mens en samtidig
tar høyde for nasjonal system- og makrorisiko.