Publisert

Høringsuttalelse – NOU 2018: 5 – Kapital i omstillingens tid

Det vises til Nærings- og fiskeridepartementets brev 02.03.18 om NOU 2018: 5 Kapital i omstillingens tid – Næringslivets tilgang til kapital. Finans Norge avgir her sine merknader.

For å styrke norsk næringslivs tilgang på egenkapital, bør det gjennomføres
regulatoriske endringer som legger til rette for at garanterte pensjonsprodukter kan
forvaltes med vesentlig høyere aksjeandel enn i dag, noe som avspeiler sparingens
langsiktige horisont.