Dokumentarkiv

Vises ikke dokumentene du ser etter? Flere av dokumentene på denne siden er kun synlig for innloggede medlemmer. 

Du er innlogget dersom du ser navnet ditt øverst til høyre på vår nettside. Mer informasjon om medlemslukket innhold.

241 resultater

Type dokument
Velg område
241 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Høring NOU 2021:1 regler om tilsynsmyndighet, sanksjonskompetanse og klageordning

  Finans Norge viser til Finansdepartementets høringsbrev av 11.03.21, vedlagt Verdipapirlovutvalgets forslag til endringer i verdipapirhandelloven om tilsynsmyndighet, sanksjonskompetanse og klageordning.

 2. Høringssvar NBO Real

  Finans Norge og Bits har behandlet Norges Banks høringsbrev datert 04.06.2021 og sender samlet høringssvar.

 3. Buffer-guide – veiledende verdi for fastsettelse av motsyklisk kapitalbuffer

  Finans Norge rettet i 2013 oppmerksomhet mot rammeverket for fastsettelse av motsyklisk kapitalbuffer og især betydningen av en buffer-guide.

 4. Høring – endringer i skatteloven

  Det vises til Finansdepartementets høringsbrev 21.05.21 med forslag til endring i skatteloven § 7-3 som kan åpne for mer bruk av leie til eie-ordninger i private boligselskap.

 5. IRB-initiativ fra Finans Norge, NHO og Rederiforbundet

  Næringslivet rammes av bankkrav i strid med EU-regelverket. Brev til finansministeren fra de tre organisasjonene, og brev til Finansdepartementet fra Finans Norge.

 6. Høring – gjennomføring av forordning om EU-gjenopprettingsprospekt mv.

  Finans Norge slutter seg i all hovedsak til Finanstilsynets forslag om gjennomføring av forordning om EU-gjenopprettingsprospekt mv.

 7. Målnivå for norsk fondsstruktur

  Finans Norge viser til vårt brev 30.11.20 til departementet om innspill til EUs arbeid med revisjon av innskuddsgaranti- og krisehåndteringsdirektivet.

 8. Høringssvar TIBER-NO

  Finans Norge og Bits har behandlet forslaget og sender samlet høringssvar.

 9. Høringsuttalelse: Forslag til endring av modell for beregning av bidrag til innskuddsgarantifondet

  Det vises til høringsnotat om endring av modell for beregning av bidrag til innskuddsgarantifondet. Finans Norge avgir her våre merknader.

 10. EBF, ESBG, EACB and EAPB concerns on the EBA Guidelines on Loan Origination and Monitoring

  The European Banking Federation, European Savings and Retail Banking Group, European Association of Cooperative Banks and European Association of Public Banks have followed with interest the EBA work on its Guidelines on Loan Origination and Monitoring.

 11. Behandling av finansiering av eiendomsprosjekter – Finans Norges merknader

  Finans Norge viser til Finanstilsynets brev til Finansdepartementet 03.05.21 med tilknyttet vedlegg.Brevet svarer opp departementets oppdragsbrev av 04.03.21, der Finanstilsynet bes undersøke om myndighetene i andre EU/EØS-land gjennom veiledninger eller på annen måte har gitt nærmere uttrykk for hvordan kapitalkravsforordningens (CRR) artikkel 128 skal tolkes - herunder om forhåndssalg av eiendomsprosjekter har betydning for klassifiseringen av slike engasjementer

 12. Utkast til rundskriv om IRB-modeller – Finans Norges svar

  Finans Norge viser til Finanstilsynets brev av 15.03.21 med utkast til rundskriv om IRB-modeller, som i hovedsak er likelydende med forslaget som ble stilt i bero den 13. mars i fjor.

 13. Anmodning om utredning av ansvarsforhold ved elektronisk ID og -signatur

  Jeg viser til tidligere kontakt vedrørende finansbransjenes rolle i digitaliseringen av Norge, senest på vårt kontaktmøte 9.februar. Finans Norge mener det er behov for en bred utredning av ansvar for bruk av eID og e-signatur.