Publisert

Gjennomføring av EUs verdipapiriseringsregelverk i Norge

Stortinget vedtok i mars 2021 en rekke endringer i finansforetaksloven kapittel 11 mv. som legger tilrette for norsk gjennomføring av EUs verdipapiriseringsforordning (2017/2402) av 12. desember 2017og tilhørende rettsakter.

Regelverket trådte i kraft i EU 1. januar 2019 og ble i 2020 ytterligere utvidetsom en del av kapitalmarkedstiltakene under COVID-19. Fortsatt er imidlertid hverken forordningeneller de øvrige rettsaktene som utgjør verdipapiriseringsregelverket, tatt inn i EØS-avtalen.