Bank- og betalingstjenester til barn på skjult adresse

Finans Norge og Barne- og familieetaten ber om Justis- og beredskapsdepartementets vurdering avom ny finansavtalelov med tilhørende forskrift åpner for mulighet til å tilby bank- ogbetalingstjenester til barn på skjult adresse, uten at vergene må varsles eller har rett til innsyn.

Dersom dette ikke er mulig etter regelverket, oppfordrer vi departementet til å foreta de nødvendigeendringer for å muliggjøre dette.