Dokumentarkiv

Vises ikke dokumentene du ser etter? Flere av dokumentene på denne siden er kun synlig for innloggede medlemmer. 

Du er innlogget dersom du ser navnet ditt øverst til høyre på vår nettside. Mer informasjon om medlemslukket innhold.

404 resultater

Type dokument
Velg område
404 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. HØRINGSUTTALELSE – GJENNOMFØRING AV BANKPAKKEN MV.

  Det vises til Finansdepartementets brev 15.10.2020 om høring vedrørende gjennomføring avendringer i EUs bankregelverk — “bankpakken”.

 2. Høringsuttalelse – gjennomføring av EUs kapitalkravsregelverk

  Det vises til Finansdepartementets brev 30.05.18 om forslag til norsk gjennomføring av EUs kapitalkravsregelverk (CRR/CRD IV). Finans Norge avgir her sine merknader.

 3. Høringsuttalelse – NOU 2018: 5 – Kapital i omstillingens tid

  Det vises til Nærings- og fiskeridepartementets brev 02.03.18 om NOU 2018: 5 Kapital i omstillingens tid – Næringslivets tilgang til kapital. Finans Norge avgir her sine merknader.

 4. Høringsuttalelse – Ny låneforskrift

  Det vises til Norges Banks høringsbrev 25.10.2019 om forslag til ny låneforskrift. Finans Norge avgir her sine merknader.

 5. Høringsuttalelse – nytt VPS’ Regelverk

  Finans Norge viser til Verdipapirsentralen AS’ (VPS) forslag av 22.03.19 om nytt VPS’ Regelverk for registreringsvirksomheten og tilknyttede tjenester (VPS’ Regelverk). Det gjøres oppmerksom på at VPS har gitt Finans Norge utsatt frist til 16.05.19 med å innlevere sitt høringssvar.

 6. Høringsuttalelse – tilpasninger i kapitalkravene for banker

  Det vises til Finansdepartementets brev 25.06.19 om forslag til tilpasninger i kapitalkravene for banker.

 7. Høringsuttalelse – videreføring av boliglånsforskriften

  Det vises til Finansdepartementets brev 10.09.19 der det bes om merknader til Finanstilsynets forslag til videreføring av og endringer i boliglånsforskriften.

 8. Høringsuttalelse – Videreføring av midlertidig lov om rekonstruksjon

  Vi viser til Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 18.06.21, samt høringsvedlegg utarbeidet av Justis- og beredskapsdepartementet, om forslag om videreføring av lov 7.

 9. Høringsuttalelse «På trygg grunn- bedre håndtering av kvikkleirerisiko»

  Finans Norge er positiv til utvalgets anbefalinger for nasjonal handlingsplan hvor blant annet det foreslås at aktørenes ansvar skal tydeliggjøres, økt bevilgning til sikringstiltak samt øke kunnskap og kompetanse for forebygging av kvikkleireskred.

 10. Høringsuttalelse fra Finans Norge: Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven for å styrke retten til heltid

  Vi viser til departementets høringsbrev av 19. januar 2022 om forslag til endringer i arbeidsmiljøloven for å styrke retten til heltid.

 11. Høringsuttalelse om energiaksjer i Statens pensjonsfond utland

  Det vises til Finansdepartementets høringsbrev 28.9.2018 vedrørende NOU 2018:12 Energiaksjer i Statens pensjonsfond utland.

 12. Høringsuttalelse: Forslag om opphevelse av omstillingsloven

  Finans Norge er enig i departementets vurdering av at omstillingsloven ikke oppfyller sitt formål, og at hensynene allerede ivaretas i annet lovverk. Vi støtter videre arbeidet med å forenkle og redusere regler som pålegger næringslivet unødvendige administrative byrder.

 13. Høringsuttalelse: Forslag til endring av modell for beregning av bidrag til innskuddsgarantifondet

  Det vises til høringsnotat om endring av modell for beregning av bidrag til innskuddsgarantifondet. Finans Norge avgir her våre merknader.

 14. Høringsuttalelse: Forslag til endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem.

  Vi viser til departementets høringsbrev av 22.4.2021 om forslag til endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem.

 15. Høringsuttalelse: Gjennomføring av nytt EU-regelverk om OMF

  Det vises til Finansdepartementets brev 23.3.2020 om høring vedrørende gjennomføring av nytt EU-regelverk om obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) samt dialog vedrørende utsettelse av høringsfrist til 07.09.2020.

 16. Høringsuttalelse: NOU 2021:9 Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv

  Vi viser til departementets høringsbrev av 24. juni 2021 om NOU 2021:9 - utredning om tilknytningsformer og virksomhetsorganisering.

 17. Høringsuttalelse: Reglene om fondsemisjon i sparebanker med egenkapitalbevis

  Det vises til høringsnotat om begrensning knyttet til fondsemisjoner i sparebanker med egenkapitalbevis samt dialog om utsatt svarfrist til 19.02.2021.