3. Metoder for fastsettelse av premiegrunnlaget

3.1. Skjemavurdering

Det er viktig både for forsikringsselskapet og kunden at premiegrunnlaget er så riktig som mulig. Beregning av premiegrunnlaget skjer ved vurdering basert på erfaringspriser for tilsvarende bygninger.
En slik vurdering vil kunne foretas på flere måter med større eller mindre detaljeringsgrad. Det er viktig for forsikringsbransjen å ha en metode som gir:
 • tilstrekkelig nøyaktighet for fastsettelse av premiegrunnlaget (gjenoppføringsprisen)
 • lave vurderingskostnader
 • mulighet for at ikke-bygningskyndige kan fastsette premiegrunnlaget
 • tilnærmet likt resultat uavhengig av hvem som benytter metoden
Disse hensyn har gjort at det er utviklet en metode for beregning av fullverdisummer for bygninger som brukes av alle skadeforsikringsselskaper i Norge. Metoden kalles skjemavurdering, og beskrives detaljert i denne veiledningen.
  

3.2 Taksering

Taksering må brukes for bygninger og anlegg hvor skjemavurdering ikke er anvendelig. Dette skal foretas av selskapets fagavdeling. E-metoden kan være en aktuell fremgangsmåte ved en slik taksering. Det er viktig at taksten avspeiler gjenoppføringsprisen og ikke mangler kostnader som skal være med, eller inkluderer kostnader som ikke skal være med.
Det skal ikke tas hensyn til at et bygg er blitt rimelig på grunn billige materialinnkjøp eller egeninnsats.
 

3.3 Hva er med i bygningers premiegrunnlag?

Hvis ikke annet er avtalt medregnes til bygning fast utstyr som er nødvendig for bygningens formål, og som ikke er spesielt montert for eller er et ledd i produksjon/næringsvirksomhet. For definisjon av bygning se også pkt.3.4.1 bygningstyper privat og pkt. 3.4.2 bygningstyper næring.
 
 
Bygning ned til 30 cm under laveste gulvflate. Der hvor tilstøtende terreng ligger under laveste gulvflate regnes kostnader ned til 30 cm under terreng.
 • All fast innredning, også fast innredning som er bekostet av leieboer når innredningendefineres som bygning. (Spesielle bestemmelser for kirke/kapell.)
 • Den del av bygningens tekniske anlegg som ikke vedrører produksjon. I tvilstilfelle skal detfremgå hva som er tatt med / ikke tatt med i bygningens premiegrunnlag.
I kostnadene for bygning er således inkludert:
 • Belysningsanlegg inkl. fast armatur (men ikke lysekroner, pendler, lampetter og lignende)
 • Svakstrømsanlegg
 • Oppvarmingsanlegg
  • solceller/solfangere montert på bygning som produserer strøm til eget bruk
 • Ventilasjonsanlegg
 • Vann- og sanitæranlegg
 • Sprinkleranlegg
 • Brannalarmanlegg
 • Innbruddsalarmanlegg
 • Heiser
 • Støvsugeranlegg
 • Faste skap/benker i bolighus som følger bygningen i handel og vandel
 • Scene og fastmonterte stoler/benker i møte-/forsamlingslokale
 • Persienner og markiser.(ikke spesiell solavskjerming i forretningslokale)
 • Trafo- rom og lignende bygningsmessige deler av de tekniske anlegg, selv om de helt eller delvis er bekostet av andre, for eksempel el-verket.
 • Spesiell byggemåte/ byggestil og bygningsmessig utsmykning, se kapittel 12.
 • Omkostninger til arkitekt, konsulenter, byggeadministrasjon, tilriggingskostnader, gebyrer,kopiering etc.
 • Ladestasjon tilknyttet bygningens el-anlegg
 • Kraner med skinner (likevel medtas konsoller og bjelker)
 • Maskinfundamenter, betongkummer, kar og lignende produksjonsutstyr
 • Frittstående solcelleanlegg/solfangere som i hovedsak produserer strøm til andre må forsikres særskilt
 • Installasjoner på tak som ligner hageanlegg eller park må forsikres separat, for eksempel som hageanlegg.
 • Gravnings- og sprengningsarbeider
 • Fundamenter og grunnmur under 30 cm-grensen (se punkt 3.3.1)
 • Heldekkende gulvteppe bekostet av leieboer, og som ikke erstatter et fjernet ellervesentlig
  forringet gulvbelegg.
 • Fastmontert teknisk utstyr for kjøkken og vaskeri i produksjon og næringsvirksomhet
 • Disker, hyller, skilt i kontor, lager og forretningslokale, samt spesiell solavskjerming iforretningslokale.
 • Fastmonterte senger, skap, disker etc. med teknisk utstyr i hotell, pensjonat og lignende.
 • Fastmontert kirkeutstyr
 • Kunstnerisk utsmykning, se kapittel 12
 • Finansieringsomkostninger
Merverdiavgift skal som hovedregel være inkludert i fullverdigrunnlaget for følgende bygningstyper:
 • Alle bygningstyper under gruppen Bolighus og hytte
 • Alle bygningstyper under gruppen Mindre uthusbygning, garasje m.v.
 • Alle bygningstyper når forsikringstakeren ikke er merverdiavgiftspliktig i henhold til merverdiavgiftsloven. Dette gjelder blant annet borettslag, andelslag, sameie eller lignende. 
For den resterende bygningsmasse er hovedregelen at fullverdigrunnlaget er eksklusive avgifter.
 
 
Mange skjemavurderinger blir nå lagt direkte inn i det enkelte selskaps produksjonssystem, ogde nødvendige opplysninger om bygningen blir lagret i disse. På denne måten blir også medarbeiderens signaturkode og tidspunkt knyttet til opplysningene.
Dette gjelder spesielt på privatmarkedet.
I de tilfeller hvor opplysninger om bygningen ikke blir lagret elektronisk, skal skjemavurderingen eller taksten dateres og signeres.
 

3.4 Bygningstyper

3.4.1. Bygningstyper privat

3.4.2. Bygningstyper næring