Nøkkeltall skadeforsikring

sist oppdatert 31.12.2023

Markedsandeler

Antall forsikringer og premieinnbetalinger

Premie

Premiebegrepet som brukes i denne oversikten er «bestandspremie», det vil si summen av premien for forsikringene i bestanden på betraktningstidspunktet for den avtaleperioden som da gjelder. Avtaleperioden er som regel ett år. Naturskadepremien er holdt utenfor.

Antall skader og erstatningsbeløp

Antall skader

Med antall skader regnes skader som er meldt til selskapet i den tidsperioden statistikken omfatter. I dette begrepet inngår ikke de skader som ennå ikke er meldt, j.fr. definisjonen av anslått erstatning. I antall skader inngår også såkalte nullskader.

Anslått erstatning

Med anslått erstatning menes betalte erstatninger pluss erstatningsavsetninger for de skader som har skjedd i den tidsperioden statistikken omfatter. Dette omfatter også skader som ennå ikke er meldt til selskapene

Statistikkgrunnlag

Statistikkgrunnlag for  skadeforsikring

Ønsker du tilgang til Finans Norges statistikkgrunnlag for skadeforsikring? I vår statistikkbank finner du kvartalsvis premie- og erstatningsstatistikk, samt ulike årlige statistikker.