Helseforsikring

Antall personer med med behandlingsforsikring har økt jevnt de siste årene og er ved utgangen av 2023 rundt 816.000. Antall forsikrede barn og personer med forsikring mot kritisk sykdom er henholdsvis 656 .000 og 555.000

Helseopplysninger

Selskapet kan ha behov for noen helse- opplysninger ved inngåelse av avtaler om helse- eller personforsikring.

Opplysningene som gis i helseerklæringen ved søknad om forsikring, benyttes som grunnlag for selskapets helsebedømmelse. Riktig informasjon om helsetilstanden på søknadstidspunktet er nødvendig for å fastsette riktig pris og vilkår for din forsikring. 

De fleste opplysningene innhentes direkte gjennom helseerklæringen, men i noen tilfeller er det også nødvendig å innhente supplerende opplysninger fra lege, trygdekontor eller andre behandlere, etter fullmakt fra kunde.

Behandlingsforsikring

Antall personer med behandlingsforsikring har økt jevnt de siste årene og er ved utgangen av 2023 var dette rundt 800.000. 

De fleste er dekket via arbeidsgiver

Ved utgangen av 2022 hadde 748 000 nordmenn behandlingsforsikring. 669 000 av disse er dekket gjennom arbeidsgiver.

De fleste meldte behandlinger er fysioterapeut/kiropraktor og legespesialist/diagnostikk. Disse står for nesten 90% av alle behandlinger. Antall meldte behandlinger etter operasjoner utgjør en mindre andel av totalen, kun 3%, men står for over 30% av erstatningsbeløpet.

Behandlingsforsikring

Forsikringen gir rask tilgang til medisinsk behandling og dekker operasjoner og annen behandling henvist av lege. Forsikringen er ingen erstatning for det offentlige helsevesenet.

Kritisk/Alvorlig sykdom

Kreft utgjør de største erstatningene

De fleste sykdomstilfellene er kreft, hjerte- og karsykdommer. Det er også kreft som utgjør de største erstatningene. Andelen "annen sykdom" utgjør en voksende del av sykdommene. Dette kan ha sammenheng med hvilke dekninger kunden har valgt.

Kritisk/Alvorlig sykdom

Forsikring mot kritisk/alvorlig sykdom gir en engangserstatning når forsikrede rammes av en av de sykdommene som er definert i forsikringsavtalen. 

Barneforsikring

Invaliditetsdekning er viktigst ved barneforsikring

Den største delen av meldte saker under barneforsikring er medisinsk invaliditet og behandlingsutgifter. Medisinsk invaliditet er også den delen med størst erstatning, om lag 50% av alle erstatningsbeløp.

Statistikkgrunnlag

Statistikkgrunnlag for  skadeforsikring

Ønsker du tilgang til Finans Norges statistikkgrunnlag for skadeforsikring? I vår statistikkbank finner du kvartalsvis premie- og erstatningsstatistikk, samt ulike årlige statistikker.