Likestillingsindikatorer for finansnæringen

Lurer du på hvor store lønnsforskjellene er mellom kvinner og menn i finanssektoren, andelen kvinnelige ledere eller hvor mange kvinner som tar utdanning som er relevant for finanssektoren? Her finner du utvalgte nøkkelindikatorer som belyser likestillingssituasjonen mellom kvinner og menn i finans. Indikatorene er oppdatert med tall fra 2022.

Likestillingsindikatorene er et samarbeid mellom Finans Norge og Finansforbundet ​
Indikatorene er hentet fra offentlig tilgjengelig statistikk for hele finansnæringen, bortsett fra indikatorene for likelønn som er hentet fra Teknisk beregningsutvalg og gjelder ansatte i tariffområdet utenom ledere.

Hovedfunn ved likestillingsindikatorene 2022: 

Hva har finansnæringen blitt bedre på?

  • Flere kvinner i ledende stilinger. Hver fjerde administrerende direktør i finansnæringen er kvinne (26 prosent i 2022 mot 19 prosent i 2015). Samtidig er hver tredje leder i finansnæringen kvinne (35 prosent) 

  • Finansnæringen har en høy andel kvinnelige ledere sammenlignet med andre norske næringer. Bank og forsikring er i tillegg best innenfor finansnæringen med nesten 40 prosent kvinnelige ledere og 31 prosent kvinnelige administrerende direktører. 

  • Lønnsforskjellene i finansnæringen blir stadig mindre. Større andel kvinner i ledende stilinger har en sterk virkning på den gjennomsnittlige forskjellen mellom hva kvinner og menn tjener. Fra 2021 til 2022 har lønnsgapet minket med to prosentpoeng, fra 17 til 15 prosent. 

Hva er utfordringene fremover for finansnæringen?

  • Tilførselen av ny arbeidskraft kan bli et problem. Finansnæringen har behov for mange teknologer og det er få kvinner som har teknologi og IT-studier som førstevalg. Innen økonomi er det lik kjønnsbalanse på økonomi og administrasjonsstudier, men det er fortsatt få kvinner som velger finansiering og investering som hovedprofil. 

  • Selv om flere kvinner blir ledere enn tidligere, er kvinneandelen i finansnæringen nedadgående. Et stort antall kvinner i finans har vært i kontoryrker uten krav om særlig høyere utdanning. Dette er stillinger som i stor grad faller bort etter hvert som bedriftene finner digitaliserte løsninger.  Kombinasjonen av nye kompetansekrav og lav andel kvinner blant studentene med denne kompetansen, gjør at kvinneandelen i næringen fortsetter å minke.   

Andel kvinner i finansnæringen

Det er relativt jevn fordeling mellom kvinner og menn i næringen. Andelen kvinner var 46 prosent i 2022. Siden 2000 har kvinneandelen gått ned fra 52 prosent. Også fordelt på alder er kjønnsfordelingen jevn, men kvinneandelen er lavere blant dem som er under 55 år.

 

Det er blant dem under 55 år at andelen er lavest, med henholdsvis 45 prosent opp til 39 år og 44 prosent opp til 54 år. I aldersgruppen over 55 år er antallet kvinner og menn likt. Én av forklaringene til denne utviklingen kan være det store kompetanseskiftet næringen står oppe i. 

Økt krav til utdannelse og stor etterspørsel etter teknologer, der det hittil har vært flest menn på studiene, har bidratt til at mange menn rekrutteres inn i næringen. Innenfor kontoryrkene har det historisk sett vært flest kvinner, og når det blir stadig færre kontoryrker går andelen kvinner i næringen ned som helhet.

Andel med høyere utdanning

Utdanningsnivået i næringen har økt over lengre tid både for menn og kvinner, men raskest blant kvinner de senere årene. I 2022 var andelen kvinner med fullført utdanning på høyskole eller universitetsnivå 65 prosent, mot 72 prosent blant menn. Andelen kvinner med fullført høyere utdanning økte fra 2021 til 2022 med ett prosentpoeng, mens andelen blant menn er lik som den var i 2021. 

 

Forskjellen i utdanningsnivå mellom kjønnene har historisk vært større i finansnæringen enn i sammenliknbare næringer, men årets tall styrker hypotesen om at dette gapet vil tettes over tid.

 

Likelønn

Lønnsforskjellene har minket fra 17 prosent i 2021 til 15 prosent i 2022. Det gjennomsnittlige forskjellen mellom kvinners andel av menns lønn blir ofte betegnet som lønnsgapet på et overordnet nivå. Kvinner i finans tjente i gjennomsnitt 133 775 kroner mindre enn menn i 2022 noe som utgjorde 85 prosent av menns gjennomsnittlige årslønn innen tariffområdet for finans.  En så kraftig reduksjon er svært gledelig og historisk. Det er en tydelig trend at gapet blir mindre og mindre.

 

Lønnsgapet som har oppstått i næringen sett under ett, skyldes i hovedsak i hvilke stillinger menn og kvinner historisk har jobbet, for eksempel at kvinner er overrepresentert i kontoryrkene som typisk er lavere lønnet. Lønnsforskjellene er mindre for mer sammenliknbare yrkesgrupper i næringen, men likevel stort sett i kvinners disfavør. 

Sammenliknet med de fleste andre forhandlingsområder er lønnsforskjellene større innen finans. Det har likevel vært en vært en forbedring siden 2010 i vår næring. 

Kvinneandel i ledelse og ulike yrker

I 2022 var hver fjerde (26 prosent) administrerende direktør i finansnæringen kvinne. Det har vært en positiv utvikling i andelen kvinnelige ledere over det siste tiåret.  Samlet var 2 220 kvinner ansatt i lederstillinger, mot 4 300 menn. 

Andelen kvinner i akademiske yrker i finans har sunket fra 46 til 43 prosent fra 2015 til 2022. Dette er høyt udannede ansatte og i stor grad den gruppen som blir rekruttert inn i lederstillinger når tiden er moden. Mange av de nye kvinnelige lederne er rekruttert fra akademiske yrker. Det er derfor viktig at man sikrer at flere kvinner kommer inn i næringen i disse yrkene for å sikre gode rekrutteringsarenaer.

Det er 48 prosent kvinner i høyskoleyrker, ned ett prosentpoeng siden forrige måling i 2021. Andelen kvinner er høyest innen kontoryrker. Dette er en yrkesgruppe som har blitt redusert over det siste tiåret og en stor grunn til den nedadgående kvinneandelen i næringen som helhet.

Andel kvinner i deltid

Alder avgjør deltid. Antallet som jobber deltid i finans, er lavt i forhold til andre næringer. I 2022 jobbet 10 prosent av kvinnene og 7 prosent av mennene i finansnæringen deltid. Det er henholdsvis likt for kvinnene og ett prosentpoeng opp for menn siden sist måling.

Det er de eldste kvinnene som jobber mest deltid. I tillegg er deltid utbredt blant ansatte av begge kjønn under 25 år som typisk jobber ved kunde- og callsentre. Overraskende nok er deltid minst vanlig i småbarnsfasen.

Andel fedre i foreldrepermisjon

97 prosent av de som ble fedre i årene 2010-2018 tok ut foreldrepenger de påfølgende årene, en økning fra 93 prosent fra forrige måling. Ifølge NAV tar de fleste fedre nøyaktig ut det antallet dager som fedrekvoten utgjør. Når lengden på fedrekvoten endrer seg, endrer fedrenes uttak seg nærmest umiddelbart.

Kvinner i finansrelevant utdanning

I 2022 var 31 prosent av søkerne til studier i informasjonsteknologi jenter, en økning fra 24 prosent i 2018. For teknologi og ingeniørfag har andelen kvinnelige studenter økt fra 27 prosent i 2018 til 32 prosent for 2022. Kjønnsfordelingen blant søkerne er klart jevnere ved økonomiske og administrative studier. Samtidig vet vi at få kvinner velger finansiering og investering som profil ved økonomistudiene. På medie-, juss- og samfunnsstudiet er kvinner i flertall.

Få kvinner i teknologistudier og finansfagene kan påvirke lønnsgapet. Finansnæringen har de senere årene rekruttert inn mange ansatte med kompetanse innenfor teknologi og digitalisering. 

Kvinner er dessverre i klart mindretall på studier innenfor informasjonsteknologi og ingeniørfag, men vi ser en positiv utvikling. Håpet er at dette på sikt skal bidra til flere kvinner inn i de høyere lønnede stillingstypene i finansnæringen, slik at det både bidrar til at andelen kvinner øker og at lønnsgapet lukkes.

Lurer du på noe om likestillingsindikatorene?

Har du spørsmål om likestillingsindikatorene og statistikken? Ta gjerne kontakt med oss.