Likestillingsindikatorer for finansnæringen

Lurer du på hvor store lønnsforskjellene er mellom kvinner og menn i finanssektoren, andelen kvinnelige ledere eller hvor mange kvinner som tar utdanning som er relevant for finanssektoren? Her finner du utvalgte nøkkelindikatorer som belyser likestillingssituasjonen mellom kvinner og menn i finans. Indikatorene er oppdatert med tall fra 2023.

Likestillingsindikatorene er et samarbeid mellom Finans Norge og Finansforbundet ​
Indikatorene er hentet fra offentlig tilgjengelig statistikk for hele finansnæringen, bortsett fra indikatorene for likelønn som er hentet fra Teknisk beregningsutvalg og gjelder ansatte i tariffområdet utenom ledere.

Hovedfunn ved likestillingsindikatorene 2023: 

Hva har finansnæringen blitt bedre på?

  • Flere kvinner i ledende stilinger. Hver fjerde administrerende direktør i finansnæringen er kvinne (27 prosent i 2023 mot 19 prosent i 2015). Samtidig er hver tredje leder i finansnæringen kvinne (35 prosent) 

  • Finansnæringen har en høy andel kvinnelige ledere sammenlignet med andre norske næringer. Bank og forsikring er i tillegg best innenfor finansnæringen med nesten 40 prosent kvinnelige ledere og 33 prosent kvinnelige administrerende direktører. 

  • Lønnsforskjellene i finansnæringen blir stadig mindre. Større andel kvinner i ledende stilinger har en sterk virkning på den gjennomsnittlige forskjellen mellom hva kvinner og menn tjener. Fra 2022 til 2023 har lønnsgapet minket fra 17 til 16 prosent. 

Hva er utfordringene fremover for finansnæringen?

  • Tilførselen av ny arbeidskraft kan bli et problem. Finansnæringen har behov for mange teknologer og færre kvinner enn menn har teknologi og IT-studier som førstevalg. Innen økonomi og administrasjonstudier er det lik kjønnsbalanse, men det er fortsatt få kvinner som velger finansiering og investering som hovedprofil. 

  • Selv om flere kvinner blir ledere enn tidligere, er kvinneandelen i finansnæringen nedadgående. Et stort antall kvinner i finans har vært i kontoryrker uten krav om særlig høyere utdanning. Dette er stillinger som i stor grad faller bort etter hvert som bedriftene finner digitaliserte løsninger.    

Andel kvinner i finansnæringen

Det er relativt jevn fordeling mellom kvinner og menn i næringen. Andelen kvinner var 46 prosent i 2023. Siden 2000 har kvinneandelen gått ned fra 52 prosent. Også fordelt på aldersgrupper er kjønnsfordelingen jevn, men kvinneandelen er lavere blant dem som er under 55 år.

 

Det er blant dem under 55 år at andelen er lavest, med henholdsvis 46 prosent opp til 39 år og 44 prosent opp til 54 år. I aldersgruppen over 55 år er antallet kvinner og menn likt. Én av forklaringene til denne utviklingen kan være det store kompetanseskiftet næringen har opplevd. 

Økt krav til utdannelse og stor etterspørsel etter teknologer andre høyt udannede yrker, der det hittil har vært flest menn på studiene, har bidratt til at mange menn rekrutteres inn i næringen. Innenfor kontoryrkene har det historisk sett vært flest kvinner, og når det blir stadig færre kontoryrker går andelen kvinner i næringen ned som helhet.

Andel med høyere utdanning

Utdanningsnivået i næringen har økt over lengre tid både for menn og kvinner, men raskest blant kvinner de senere årene. I 2023 var andelen kvinner med fullført utdanning på høyskole eller universitetsnivå 67 prosent, mot 72 prosent blant menn. Andelen kvinner med fullført høyere utdanning økte fra 2022 til 2023 med to prosentpoeng, mens andelen blant menn har siden 2021 vært lik. 

 

Forskjellen i utdanningsnivå mellom kjønnene har historisk vært større i finansnæringen enn i sammenliknbare næringer. Om ikke lenge vil man se at andelen kvinner og menn med høyere utdanning vil være lik.

 

Likelønn

Lønnsforskjellene har minket fra 17 prosent i 2022 til 16 prosent i 2023. Det gjennomsnittlige forskjellen mellom kvinners andel av menns lønn blir ofte betegnet som lønnsgapet på et overordnet nivå. Kvinner i finans tjente i gjennomsnitt 139 100 kroner mindre enn menn i 2023 noe som utgjorde 84 prosent av menns gjennomsnittlige årslønn i TBUs-populasjon. Trenden over tid er at gapet blir mindre.

 

Lønnsgapet som har oppstått i næringen sett under ett, skyldes i hovedsak i hvilke stillinger menn og kvinner historisk har jobbet, for eksempel at kvinner er overrepresentert i kontoryrkene som typisk er lavere lønnet. At en større del av næringens ledere er kvinner vil minke forskjellene over tid. Lønnsforskjellene er mindre for mer sammenliknbare yrkesgrupper i næringen, men likevel stort sett i kvinners disfavør.

Sammenliknet med de fleste andre forhandlingsområder er lønnsforskjellene større innen finans. Det har likevel vært en vært en forbedring siden 2010 i vår næring.

Kvinneandel i ledelse og ulike yrker

I 2023 var hver fjerde (27 prosent) administrerende direktør i finansnæringen kvinne. Det har vært en positiv utvikling i andelen kvinnelige ledere over det siste tiåret. Samlet var 2 230 kvinner ansatt i lederstillinger, mot 4 200 menn. 

Andelen kvinner i akademiske yrker i finans har sunket fra 45 til 44 prosent fra 2018 til 2023. Dette er høyt udannede ansatte og i stor grad den gruppen som blir rekruttert inn i lederstillinger når tiden er moden. Mange av de nye kvinnelige lederne er rekruttert fra akademiske yrker. Det er derfor viktig at man sikrer at flere kvinner kommer inn i næringen i disse yrkene for å sikre gode rekrutteringsarenaer.

Det er 48 prosent kvinner i høyskoleyrker, ned to prosentpoeng siden 2018. Andelen kvinner er høyest innen kontoryrker. Dette er en yrkesgruppe som har blitt redusert over det siste tiåret og en stor grunn til den nedadgående kvinneandelen i næringen som helhet.

Andel kvinner i deltid

Alder avgjør deltid. Antallet som jobber deltid i finans, er lavt i forhold til andre næringer. I 2023 jobbet 10 prosent av kvinnene og 7 prosent av mennene i finansnæringen deltid.

Det er de eldste kvinnene som jobber mest deltid. I tillegg er deltid utbredt blant ansatte av begge kjønn under 25 år som typisk jobber ved kunde- og callsentre. Det er deltid minst vanlig i midtskiktet blandt aldersgruppene mellom 25 -54 år.

Andel fedre i foreldrepermisjon

97-98 prosent av de som ble fedre i årene 2020 tok ut foreldrepenger de påfølgende årene, en økning fra 91 prosent fra 2010. Ifølge NAV tar de fleste fedre nøyaktig ut det antallet dager som fedrekvoten utgjør. Når lengden på fedrekvoten endrer seg, endrer fedrenes uttak seg nærmest umiddelbart.

De fleste fedre som jobber innenfor finansnæringen tar ut fedrepermisjonen og kun 3 prosent (80 prosent dekning) og 2 prosent (100 prosent dekning). Disse tallene er høyere blandt andre næringer med 8 prosent (80 prosent dekning) og 6 prosent (100 prosent dekning)

Kvinner i finansrelevant utdanning

I 2023 var 35 prosent av søkerne til studier i informasjonsteknologi jenter, en økning fra 24 prosent i 2018. For teknologi og ingeniørfag har andelen kvinnelige studenter økt fra 27 prosent i 2018 til 33 prosent for 2023. Kjønnsfordelingen blant søkerne er klart jevnere ved økonomiske og administrative studier. Samtidig vet vi at få kvinner velger finansiering og investering som profil ved økonomistudiene. På medie-, juss- og samfunnsstudiet er kvinner i flertall.

Finansnæringen har de senere årene rekruttert inn mange ansatte med kompetanse innenfor teknologi og digitalisering. 

Kvinner er dessverre i klart mindretall på studier innenfor informasjonsteknologi og ingeniørfag, men vi ser en klar positiv utvikling. Håpet er at dette på sikt skal bidra til flere kvinner inn i de høyere lønnede stillingstypene i finansnæringen, slik at det både bidrar til at andelen kvinner øker og at lønnsgapet lukkes.

Lurer du på noe om likestillingsindikatorene?

Har du spørsmål om likestillingsindikatorene og statistikken? Ta gjerne kontakt med oss.