Natur- og værskader

De siste ti årene har forsikringsselskapene utbetalt en samlet erstatning på rundt 30 milliarder kroner (KPI-justert) for skader på bygning og innbo samt skogskader som kan skyldes naturhendelser eller vær. Størstedelen av dette er fra vannskader i tettbebygde strøk. 

Storm, flom og det kostbare vannet

Det er vanninntrenging utenfra og stopp i avløp som forårsaker de største erstatningene. Erstatninger etter naturskader som følge av flom, storm, skred eller stormflo utgjør omtrent 2/3 sammenlignet med værrelaterte vannskadeerstatninger. Det er også en betydelig mengde erstatninger som skyldes brann etter lynnedslag. Skader på skog skyldes ofte også naturfenomener og vær, men vi ser relativt beskjedne erstatningsbeløp på skogforsikring.

Hvem rammes verst av været?

Vi er et langstrakt land med både kystlinje, fjell, innsjøer og elver. Klimaet og naturhendelser treffer ulikt i de ulike delene av landet. Kysten blir rammet oftest og hardest av både storm og stormflo. De siste 10 årene er det Nordland og Hordaland som har hatt de største skadene totalt. 

Vannskader som følge av nedbør har de siste årene i stor grad rammet Nordland, Oppland, Rogaland og Hordaland. Det er allikevel Akershus som har blitt hardest rammet, hvor kvikkleireskredet i Gjerdrum med nærmere 900 millioner kroner i samlet erstatning utgjorde en stor del.

Mer statistikk om natur- og værskader:

Datagrunnlag for natur og værskader: