Individuell pensjonssparing (IPS)

Nordmenn sparte i underkant av 1,6 milliarder kroner i individuell pensjonssparing (IPS) i 2023, og har nå 17,3 milliarder kroner stående på sine IPS-kontoer.

Utsatt skattefordel

Fra november 2017 ble det innført en ny individuell pensjonssparing (IPS). Hensikten er å motivere nordmenn til å spare til egen pensjon i tillegg til hva de får fra folketrygden og arbeidsgiverens pensjonsordning. Ordningen innebærer at du får redusert skatt på 22 prosent av pengene du sparer hvert år. Skattefordelen er en utsatt skatt siden sparing og avkastning blir beskattet med tilsvarende sats, 22 prosent, når pengene tas ut. 

Regler for individuell pensjonssparing (IPS)

Hvor mye kan du spare?

 • Fra 2022 kan du maksimalt spare 15 000 kroner per år (tidligere 40 000 kr).
 • IPS kan spares fra fylte 18 år og inntil fylte 75 år.
Når kan du ta ut alderspensjon?
 • Pengene er bundet frem til uttak. Uttak kan tidligst starte fra fylte 62 år.
 • Utbetalingen må skje over et fast antall år, i minst 10 år og minst til fylte 80 år. Dersom pensjonen utbetales fra 62 år blir dermed minste utbetalingstid 18 år.
 • Hvis årlig utbetaling er under 20 prosent av G kan utbetalingstiden settes ned.
 • Hvis kunden dør tilfaller pensjonskapitalen etterlatte eller dødsbo, etter nærmere regler.
Skatt
 • Innskuddet gir en skattefordel ved at det du sparer årlig går til fradrag i alminnelig inntekt. Sparer du 15 000 får du en skattefordel på 3 300 kr (22 prosent). Frem til 2022 var maksgrensen 40 000, som ga en skattefordel på 8 800 kr. 
 • Pengene er fritatt for formuesskatt, og det er ingen skatt på fondsbytte eller løpende avkastning.
 • Utbetalingene skattlegges som alminnelig inntekt (22 prosent).
220.000 nordmenn har til nå åpnet IPS-konto

223.431 IPS avtaler eksisterer ved utgangen av 2023. Det er de over 60 år som sparer mest, og det er også denne gruppen som har mest stående inne på sin IPS-konto per nyttår. Aller mest har menn over 60 år. De har i snitt innestående 160.000 kroner på sin konto.

Mange kvinner sparer

Særlig kvinner har behov for å spare ekstra til pensjon. De har ofte lavere pensjonsopptjening gjennom arbeidslivet. De starter derfor ofte pensjonstilværelsen med en mindre pensjonspott enn menn. Samtidig lever kvinner lenger, og derfor må også potten fordeles over flere år.

Det er derfor viktig at særlig kvinner sparer til egen pensjon.

Tall for IPS-sparingen per 2023 viser at:

 • Totalt 105.000 kvinner har opprettet IPS-konto, mot 118.000 menn.  (47 prosent kvinneandel).

 • Kvinnene har totalt spart 7,5 mrd kroner i IPS, mens menn har spart 9,8 mrd kroner. (43 prosent kvinneandel).

 • I 2023 sparte kvinner 740 millioner kroner i IPS, mens menn sparte 846 millioner kroner (47 prosent kvinneandel).

Sparing øker med alder

For 2023 var gjennomsnittlig innbetaling til IPS 10.600 kroner for menn og 10.000 kroner for kvinner. Det er de eldste aldersgruppene som i gjennomsnitt sparer mest, men forskjellene mellom aldersgruppene er nå redusert etter maksimalt tillat sparebeløp ble redusert fra 40.000 til 15.000 kroner i 2022.

Syv av ti opprettholder sparingen

Av de 220.000 IPS-avtalene som er opprettet er 156.000 registrert med innbetaling i 2023. Det tilsvarer over 69% av avtalene, og er på nivå med tidligere perioder. Vi ser dermed ingen nedgang i antall som benytter seg av spareordningen.

Leverandører av IPS

IPS tilbys både av livsforsikrinsselskap og fondsforvaltningsselskap. Største tilbyder etter antall avtaler er DNB. Største tilbyder etter sum midler til forvaltning er Storebrand livsforsikring. 

PowerBI rapport

Historiske data