Lånegarantiordningen

Her er informasjon, spørsmål og svar om lånegarantiordningen. Den statlige lånegarantiordningen for næringslivet har en ramme på 50 milliarder kroner.

Informasjonsskriv til bankene om Statens lånegarantiordning

Her finner du Eksportfinansiering Norge og Finans Norges notat til alle banker som har utlån omfattet av Statens lånegarantiordning. Notatet behandler en del forhold særlig knyttet til forvaltningsfasen etter utløp av innvilgelsesfristen ved utgang av 31.10.21.

Se informasjonsskrivet i Finans Norges dokumentbibliotek

Veileder/mal for tilbudsbrev for innvilgelse av lån knyttet til lånegarantiordningen

Her finner du en veileder/mal for finansforetakene ved utforming av tilbudsbrev for innvilgelse av lån i henhold til lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter av 24. mars 2020 nr. 59. Finansforetaket står fritt til å benytte egne standarddokumenter ved utforming av slike tilbud, men anmodes om å se hen til kommentarene inntatt i fotnoter i dette dokumentet ved utforming av sine lånetilsagn under garantiordningen.

Se veileder i Finans Norges dokumentbibliotek

Eksfins rapporteringsportal og veileder dokumentasjonskrav

Rapporteringsportal

Gå til Eksfins rapporteringsportal (korona)

 

Veileder dokumentasjonskrav

Her Eksportfinansiering Norge (Eksfin) sin veileder for dokumentasjonskravene ved utbetaling av statlig garanti under lånegarantiordningen. Ved eventuell fremsettelse av krav om utbetaling under statsgarantien vil finansforetakenes vurdering av oppfyllelse av lov og forskrift i stor grad legges til grunn. Veilederen er ment som bistand til finansforetakene i dette arbeidet.

Se veileder for dokumentasjonskrav (PDF) på Eksfin.no

 

Lånegarantiordninger fra Eksfin

Se oversikt over lånegarantiordninger fra Eksfin

Forskriften om lånegarantiordningen

Kvinnelig rådgiver gir en eldre kunde en kontrakt til signering. Foto.

Spørsmål og svar om lånegarantiordningen

Her finner du svar på spørsmål knyttet til statens garantiordning for små og mellomstore bedrifter. Alle svar er basert på Finans Norges egne vurderinger av ulike kilder. 

Nyheter om lånegarantiordningen

  1. Lånegarantiordningen forlenges ut oktober

    Finansdepartementet har besluttet å forlenge varigheten på garantiordningen for lån til bedrifter ut oktober 2021. Forlengelsen er godkjent av EFTAs overvåkingsorgan ESA.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.