Veileder på tilbudsbrev for innvilgelse av lån knyttet til lånegarantiordningen

Dette dokumentet er utarbeidet som en veileder / mal for finansforetakene ved utforming av tilbudsbrev for innvilgelse av lån i henhold til lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter av 24. mars 2020 nr. 59.

Finansforetaket står fritt til å benytte egne standarddokumenter ved utforming av slike tilbud, men anmodes om å se hen til kommentarene inntatt i fotnoter i dette dokumentet ved utforming av sine lånetilsagn under garantiordningen.