Tariffoppgjøret i finans 2024 er godkjent og kan iverksettes

Mennesker som beveger seg inne i et arbeidslokale.

Blurred business people meeting in modern office building conference room, Generative AI. Foto: Onchira/Adobe Stock

Det anbefalte forslaget til årets sentrale tariffoppgjør mellom Finans Norge og Finansforbundet og LO v/Handel og Kontor og Fagforbundet fra 23. april er nå godkjent av alle tariffpartene. De nye lønnssatsene kan derved iverksettes.

Finans Norge ble den 23. april enig med Finansforbundet og LO v/Handel og Kontor og Fagforbundet om et anbefalt forslag til oppgjøret i finansnæringen. Alle de involverte tariffparter har nå godkjent oppgjøret innen fristen kl. 12:00 i dag. Lønnsreguleringen kan derved iverksettes.

Sentralavtalen

Sentralavtalens innhold ble i all hovedsak videreført uendret, men med følgende tekniske endringer:

  • Sentralavtalens virkeområde er avgrenset mot inkassoforetak som omfattes av Inkasso-overenskomsten, se Sentralavtalen § 1 (1)
  • Den nye tariffreguleringen for eiendomsmeglere, som partene tidligere har blitt enige om, er inntatt som vedlegg 2 til Sentralavtalen
  • Sentralavtalen tittel og øvrige innhold reflekterer nå at NHO er øverste part i avtalen
  • Ordningen med overgangstillegg er videreført til Folketrygdens sliterordning er på plass
  • Mellomoppgjørsklausul og varighetsbestemmelse er oppdatert

Lønnstillegg og regulativet

Resultatet er at lønnsregulativets satser/fastlønnen økes med et generelt tillegg på 2,65 prosent, minimum kr. 15 000 per år. Det generelle tillegget gjøres gjeldende med virkning fra 1. mai 2024. Resultatet er innenfor frontfagsrammen på 5,2 prosent.

Det generelle tillegget utgjør 3,9 prosent lønnsøkning på minstelønnen, som derved øker til 399 251. Det innebærer en ny laveste timelønn på kr. 207,94.

Gjennomsnittlig lønnsøkning utgjør 2,7 prosent, og kr. 19 190 pr. årsverk. Det legges til 6 nye lønnstrinn på regulativet. Ny topplønn i lønnsregulativet blir da kr. 1 162 137 på trinn 96.

Beløpet representerer også ny øverste sats i lønnsspennet i trinnløst system.

Vi vi minner samtidig om følgende bestemmelse i protokollen: 

«Arbeidstakerne som har fratrådt sin stilling i bedriften før vedtakelsesdato, har ikke krav på tillegget. Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg, kompensasjonstillegg og andre uregelmessige tillegg mv. for arbeid utført i perioden mellom 1. mai og vedtakelsesdato.»

Når det gjelder rekruttering og det generelle tillegget, viser vi til denne artikkelen.

Rammen for oppgjøret kan beskrives slik:

Overheng:                                    1,8 %
Generelt tillegg:                            1,8 %
Glidning og lokale tillegg:             1,6 %
Årslønnsramme:                           5,2 %

Her kan du lese mer om de nye lønnsregulativene og forklaring for 2024.

Finans Norge anmoder at bedriftene medvirker til å overholde frontfagsrammen.

Alt om tariffoppgjøret i finans