Nyheter

Gå til hovedinnhold

Nyheter

Lånegarantiordningen forlenges ut oktober

Finansdepartementet har besluttet å forlenge varigheten på garantiordningen for lån til bedrifter ut oktober 2021. Forlengelsen er godkjent av EFTAs overvåkingsorgan ESA.

Kvinner i Finans vil forplikte

Finansnæringen har gått sammen om et charter der virksomhetene som signerer forplikter seg til fire prinsipper for å øke kvinneandelen i ledende stillinger og spesialistfunksjoner. Trenger vi dette nå? – Ja, sier Finans Norges arbeidslivsdirektør Runa Opdal...

Mann som holder vekt.Foto.
Foto: Andranik123/AdobeStock

Vil kutte i lønnen til finansledere som ikke utjevner kjønnsbalansen

Finansaktører står samlet bak et nytt initiativ som vil trekke ledere i lønn dersom de ikke etterlever likestillingsmål. Det skriver Dagens Næringsliv i dn.no 17. juni og i papiravisen 18. juni. De omtaler finansbransjens initiativ Kvinner i Finans Charter. Les saken i dn.no (for abonnenter) eller les mer om Charteret i bloggen til arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr.

Høyere motsyklisk kapitalbuffer for banker

Finansdepartementet har besluttet at bufferkravet skal økes til 1,5 prosent med virkning fra 30. juni 2022, i tråd med råd fra Norges Bank. Norges Bank har samtidig besluttet å holde styringsrenten uendret på null prosent, og signaliserer renteheving i september.

Uten banken stopper Norge

I Finans Norges brosjyre "Uten banken stopper Norge" kan du lese mer om hvordan bankene utgjør en viktig bærebjelke i norsk økonomi. Du vil også bli bedre kjent med hvordan flere startet bedrift eller fikk hjelp til å komme gjennom pandemien.

Fem næringslivsledere. Foto.
Fikk hjelp fra banken under pandemien. Foto: Faksimile fra brosjyren.

Trender i livsforsikrings- og pensjonsmarkedet i Norge 2020

I 2020 ble det innbetalt i overkant av 104 milliarder til livsforsikrings- og pensjonsprodukter og vi ser en økning på flere områder, skriver Randi Mørk, fagsjef i Finans Norge Forsikringsdrift.

To kvinner ser på en rapport. Foto.
Få innblikk i markedsutviklingen i 2020 for alle livprodukter samlet. Foto: zinkevych / Adobe Stock

Pridemarkeringen er en nødvendig påminnelse

Nå foregår det Pride-markeringer rundt om i landet, og hvert år kommer disse markeringene som en nødvendig påminnelse om at fine ord om mangfold og inkludering ikke bare skal være en del av festtalene, men også vises i handling.

Prideflagg med påskrift  Arbeidsliv for alle.Illustrasjon
Foto: daboost/AdobeStock/Finans Norge

Skadeforsikringsåret 2020 påvirket av pandemien

Hjemmekontor, mindre køkjøring, økt bekymring for helsen og sommerferie i Norge kan ha hatt effekt på fjorårets skadeutvikling i Norge. Kari Mørk, sjefaktuar i Finans Norge, gir innblikk i sentral statistikk innen skadeforsikring.

Kari Mørk. Foto.
Gir innblikk i skade- og markedsutvikling innen skadeforskring. Kari Mørk er sjefaktuar for skadeforsikring og ansvarlig for Finans Norges skadeforsikringsstatistikk. Foto: CF-Wesenberg.

Nytt IRB-rundskriv i strid med EU-regelverket

Finanstilsynet har publisert et nytt rundskriv om krav til IRB-modeller. Slike modeller brukes av de større bankene i Norge for å beregne deres kapitalkrav. Denne saken er av stor betydning, ikke bare for de større norske bankene, men også for deres kunder ...

Bilde. Mann
Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge. Foto: CF-Wesenberg

Svalbard, kryptovaluta og blokkjedeteknologi

Møt sentralbanksjef Øystein Olsen, Tom Staavi fra Finans Norge og Morten Søberg fra SpareBank 1-alliansen i en samtale om hva penger er, hvordan penger endrer seg og hva slags pengevesen vi kommer til å få. Se opptak av Polyteknisk Forening Norge sitt webin...

Milepæl for digitalt boligkjøp

Prosjekt Digital Eiendomshandel har nådd en viktig milepæl i mai. Over 30% av alle eiendomshandler der bankene er involvert med finansiering som skal tinglyses går nå digitalt.

Graf.Bilde
Bilde: BITS AS

Ny lov om bærekraftig finans i Norge

Regjeringen har nylig lagt frem forslag om ny lov om bærekraftig finans. Forslaget innebærer at to viktige pilarer i EUs arbeid med bærekraftig finans, taksonomiforordningen og offentliggjøringsforordning blir tatt inn i norsk rett.

Agathe Schjetlein. Foto.
Regelverket bør implementeres så raskt som mulig, men samtidig innskrenker de nye kravene omfanget av bærekraftrapportering i henhold til taksonomien, sier Agathe Schjetlein, direktør bærekraft i Finans Norge.

Er du også en av dem som er medeier i egen sparebank?

Mens utenlandske eiere er store investorer i norske børsnoterte foretak, har sparebankene i stor grad nasjonalt og lokalt eierskap. Hva betyr dette for de som nyter godt av at sparebankene leverer positive resultater? Les bloggen til Iman Winkelman, direktø...

Skadestatistikk for 1. kvartal 2021

Statistikken viser skadestatistikk for skadeforsikringsselskapene på ulike produktområder, og andelen fordelt på privatforsikring og næring. Statistikken gjelder landbasert norsk forsikring.  

Skyhøye vannskadeerstatninger hittil i år

Mange vannskader i boliger og hytter førte til svært store utbetalinger fra forsikringsselskapene i vinter, viser tall fra Finans Norge. Erstatningene er på nesten 1,2 milliarder kroner, en økning på hele 58 prosent etter første kvartal, sammenlignet med...

Mann som ser på vannskade i taket. Foto.
Foto: Volkovslava / Adobe Stock

Betydelige kostnader knyttet til flom- og skredhendelser

I Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sin ferske rapport kommer det frem at det samlede behovet for sikring av bygg som er utsatt for skred og flom vil koste 85 milliarder. Tidligere anslag har vært på 4 milliarder kroner.  

Bilde av skredsikring
Skredsikring i Kjøllefjord, Lebesby kommune. Foto: Odd-Are Mikkelsen/NVE.

EU-kommisjonen ønsker en felles europeisk digital identitet

EU ønsker å sette standarder slik at nasjonale elektroniske IDer skal kunne brukes i hele EU/EØS. Nasjonalstatene pålegges å sikre alle innbyggere som vil en lommebok på telefonen. Lommeboken som skal inneholde e-ID, pass, førerkort, nasjonalt ID-kort og...

Eu-flagget i digitalt regn. Foto.
Foto: BillionPhotos.com/AdobeStock

Gjeldsregister vs. personvern

Finanslunsj podkast: Gjeldsregisteret har sørget for at den usikrede gjelden har falt. Datatilsynets Bjørn Erik Thon er likevel skeptisk til å inkludere all gjeld i registeret slik Jorge Jensen i Forbrukerrådet og Gry Nergård i Finans Norge ønsker seg. Vi t...

Innspill til «den grønne brøken» i regelverket for bærekraftig finans

I EUs arbeid med regelverket for bærekraftig finans har Europakommisjonen bedt om innspill til forslag for hvordan selskaper skal rapportere etter klassifiseringssystemet for bærekraftig økonomisk aktivitet, taksonomien. Finansdepartementet har nylig gitt e...

Penger i jorden. Foto.
Foto: Bits and Splits/AdobeStcok

Fornøyd med rådgivningen

"Forbruker- og finanstrender 2021", som Kantar TNS har gjennomført for FinAut, viser at personer som har kjøpt finansielle produkter det siste året og fått rådgivning, er fornøyd med rådgivningen totalt sett. Bruken av digitale løsninger har økt, men de fleste kjøp skjer fremdeles i dialog med en medarbeider. Se resultatene hos FinAut.

Streik i skoler og barnehager gir ikke rett til fri

Unio trapper opp streiken fra og med onsdag 2. juni og kommuner over hele landet er nå omfattet av streiken. Mange arbeidstakere blir berørt som følge av at barnehager og skoler stenger. Streiken gir ikke rett til fri.

Kontorpult med laptop.Foto.
Foto:Blue Planet Studio/Adobe Stock

Egen pensjonskonto – en suksess!

Egen pensjonskonto er en historisk reform som gjelder 1,5 millioner arbeidstakere i privat sektor med innskuddspensjon. Erfaringene så langt viser at innføringen har vært vellykket og at pensjonsleverandørene har vært godt forberedt på innføringen.

Pensjonistpar. Foto.
Foto:pikselstock/AdobeStock

Solid norsk finansnæring gjennom pandemien

En solid finansnæring har bidratt til å dempe de negative virkningene på norsk økonomi gjennom pandemien. Finanstilsynet peker fortsatt på høy gjeldsbelastning i husholdningene og høye boligpriser som største risikofaktorer for norsk økonomi.  

Bygning. Foto.
Foto: belyaaa/Adobe Stock

Forbruksgjelden øker etter gjenåpningen

Forbrukslånene har økt litt etter at Norge åpnet opp i forrige uke. Pr 1. juni er samlet forbruksgjeld 152,9 milliarder mot 152,2 milliarder for en måned siden, viser tall fra Norsk Gjeldsinformasjon. Økningen kommer særlig for ikke-rentebærende kreditt. 

Dame med kredittkort.Bilde.
Foto: Farknot-Architect/Adobe Stock

Sol, vaksine og økonomisk optimisme

Finanslunsj podkast: Norske forbrukere viser en kraftig forbedret tro på norsk økonomi fremover. Hvorfor er vi blitt så positive igjen akkurat nå? Gir det mening å måle slikt? Hvilken hendelse fra 1990 og frem til i dag er det som har gjort oss mest...