Finans - Nyheter

Gå til hovedinnhold

Nyheter

Handlingsregelen for dummies 2023

Regjeringen vil bruke 257 milliarder oljepenger i årets statsbudsjett. Er det for mye eller for lite? Slik er sammenhengen mellom oljepengebruken i statsbudsjettet, oljefondet og handlingsregelen.

Regjeringen foreslår å kutte Digitaliseringsdirektoratets budsjett

Regjeringens forslag om å kutte budsjettet til Digitaliseringsdirektoratet med 6,9 millioner kroner skaper usikkerhet og uforutsigbarhet for viktige digitaliseringssatsinger og kan vanskelig sies å være i tråd med regjeringens egne ambisjoner på...

Digitaliseringsdirektoratets logo. Foto.
Digitaliseringsdirektoratet har en sentral rolle i DSOP, prosjektet for Digital Samhandling Offentlig Privat, hvor Finans Norge også er en samarbeidspart. Foto: Digitaliseringsdirektoratets logo.

Skuffende at flom- og skredforebygging ikke prioriteres

I regjeringens forslag til statsbudsjett er bevilgningen til flom- og skredforebygging i praksis uendret. Det er synd, ettersom behovet for å gjøre Norge mer robust mot naturskader er stort.

Gjerdrum. Skred. Foto.
Foto: Terje Haug

Bedre pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende

Det er positivt at Regjeringen i statsbudsjettet foreslår at også selvstendig næringsdrivende kan få skattefavorisert tjenestepensjonssparing fra første krone i 2023. Dette er en god nyhet for de rundt 200.000 selvstendig næringsdrivende i Norge.

Unge. PC. Kontor. Foto.
Foto: NDABCREATIVITY/Adobe Stock

Gjeldsregister, gjeldsordning, økonomisk rådgivning og hjelp til selvhjelp

Barne- og likestillingsdepartementet melder i årets statsbudsjett at de skal vurdere å utvide gjeldsregistrene med informasjon om flere typer gjeld. Gjeldsregistrene er et svært viktig hjelpemiddel for bankene når de skal gjøre sine kredittvurderinger, sier...

Kvinne med bankkort foran pc. Foto.
Foto: Taka/Adobe Stock

Et angrep på høykompetente arbeidsplasser over hele landet

Regjeringen foreslår å innføre en særlig arbeidsgiveravgift på inntekter over 750.000 kroner på 5 prosent. For finansnæringen kommer dette på toppen av at man allerede har 5 prosent ekstra arbeidsgiveravgift for alle ansatte.

Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge. Foto.
Dette er en skatt på kompetanse som vil ramme kunnskapsarbeidsplasser over hele Norge hardt, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge. Foto: Kilian Munch

Saker av betydning for finansnæringen

I statsbudsjettet 2023 er det flere saker som kan ha betydning for finansnæringen. Se hele listen og les Finans Norges kommentarer.

Stortinget. Foto.
Foto: Gary/Adobe Stock

Dobling av formuesskatt for norske sparebanker

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 legges det opp til en dobling av formuesskattesatsen for upersonlige skatteytere. Det er i hovedsak sparebanker som treffes av dette grepet, og bankenes muligheter til å støtte viktige allmennytte formål ove...

Fotball. Foto.
Foto: contrastwerkstatt/Adobe Stock

Frykter for vekstkraften i norsk økonomi

Regjeringen legger frem et statsbudsjett der man legger opp til et strukturelt oljekorrigert underskudd på 2,5 prosent. Det gir en vekstimpuls på minus 0,6 prosent. Det er i utgangspunktet et stramt budsjett. Samtidig har regjeringen varslet kraftige skatte...

Pengesedler. Foto.
I en tid med inflasjonspress er det klokt å holde igjen på bruken av oljepenger i statsbudsjettet, men derfor er det ekstra viktig at man prioriterer fremtidig vekstkraft i økonomien, mener Idar Kreutzer, adm. direktør i Finans Norge. Foto: Henning Marquardt/Adobe Stock

Kvinner fra finansnæringen inntar NHOs Female Future

Nå inntar kvinner fra finansnæringen Female Future, i forbindelse med at Finans Norge går inn som egen landsforening i NHO fra 1. januar 2023. 16 kvinner fra store og små finansbedrifter skal nå jobbe med temaer som ledelse, kommunikasjon, styrekompetanse,...

To kvinner. Foto.
To av kandidatene som deltar på programmet er Kristina Løvenskiold, leder for bærekraft bedriftsmarkedet i Nordea Norge og Ann Jeanett Klinkenberg, leder for kundeservice og digital i Grong Sparebank. Foto: Nordea og Grong Sparebank

Et stramt budsjett krever tydelige prioriteringer i fremtiden

Regjeringen har varslet et stramt budsjett. Det er nødvendig for å hindre kraftig renteøkning. Men da må regjeringen samtidig prioritere investeringer som gir økt verdiskapning i fremtiden. Finans Norge og IKT-Norge ber regjeringen prioritere økte...

Bilde av administrerende direktør Øyvind Husby i IKT-Norge og administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge. Foto.
Adm. direktør Øyvind Husby i IKT-Norge og adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge, oppfordrer regjeringen til å prioritere blant annet sentrale digitaliseringsprosjekter i statsbudsjett for 2023. Foto: IKT-Norge/Kilian Munch

Finans Norge kritisk til innstramminger i utlånsforskriften

Finanstilsynet har i dag foreslått betydelige innstramminger i utlånsforskriften. Finans Norge mener det ikke er grunn til å skjerpe inn på gjeldende regelverk, og advarer mot uønskede konsekvenser.  

Bygård. Gatebilde. Folk sykler.Frogner. Oslo. Foto.
Foto: Unsplash

Uendret forbruksgjeld

De siste tre månedene har den totale forbruksgjelden vært uendret, på 150,5 mrd. Samme måned i fjor var den totale gjelden på 149, 4, noe som betyr en økning på 0,6 prosent de siste tolv måneder. I september økte rentebærende kredittkortgjeld med 0,4 mrd mens den totale rammekredittgjelden gikk ned med 0,5 mrd. Se statistikken hos Norsk Gjeldsinformasjon.

Kvinner i Finans Charter gir resultater

Det viser tallene i charterets første rapportering, som ble presentert torsdag 29. september hos Norges Bank. Kvinneandelen i ledende stillinger i finansbedriftene som har tilsluttet seg charteret er langt bedre enn kvinneandelen i finansbransjen ellers.

Gruppebilde av de som deltok på rapportfremleggelsen.Foto.
Finans Norges arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr på rapportfremleggelsen til Kvinner i Finans Charter hos Norges Bank. Foto: Norges Bank.

Ønsker innspill til oppdatering av Frysveilederen

I forbindelse med en pågående oppdatering av Frysveilederen, er Finans Norge invitert til å gi innspill. Medlemmer i Finans Norge oppfordres til å gi sine innspill for å synliggjøre uklarheter rapporteringspliktige står overfor i den praktiske anvendelsen av de finansielle frysbestemmelsene. Fristen er 21. oktober.

Ny rapport: Stor knapphet på kompetent arbeidskraft

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse kom 20. september med sin rapport om situasjonen på arbeidsmarkedet fra starten av pandemien og frem til i dag. Rapporten peker på flere av de samme utfordringene som Finans Norge har avdekket i Kompetansesjek...

Kvinne foran pc-skjerm. Foto.
Foto: Seventyfour/AdobeStock

Nordisk motstand mot nytt EU-regelverk for forsikring

Forslaget fra EU om nytt krisehåndteringsregelverk for forsikringsselskaper (IRRD) vil gi økonomiske og administrative byrder, både for selskapene og det offentlige. Finans Norge har sammen med nordiske bransjeorganisasjoner utarbeidet et felles notat som...

Stefi Kierulf Prytz, direktør for livsforsikring og pensjon i Finans Norge.
Stefi Kierulf Prytz, direktør for livsforsikring og pensjon i Finans Norge. Foto: CF-Wesenberg

Fremgangen for digital bolighandel fortsetter

Over halvparten av landets tinglysinger av bolighandel er nå digitalt. – Dette gir betydelige gevinster både for innbyggere, miljøet og næringslivet, kommenterer Bits.

Nøkkel i dør. Foto.
Foto: carballo/Adobe Stock

Økt rente reduserer behovet for regulering av boliglån

Med stigende rente kan låneetterspørselen bli dempet og normalisert. Da bør ansvaret for utlånspraksis fullt ut tilbakeføres til bankene, skriver Finans Norge i en kronikk i Dagens Næringsliv. 

To personer. Foto.
Erik Johansen og Dag Henning Jacobsen.Foto: CF Wesenberg

Personkundene fortsetter sin fondssparing

Til tross for urolige tider ble det totalt nettokjøpt verdipapirfond for 0,9 milliarder kroner fra norske personkunder i august. Det meste ble plassert i aksjefond. Les mer om den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Kraftig økning i antall pensjonskontoer

Hittil i år er det opprettet over 250 000 nye pensjonskontoer. Det er i aldersgruppen under 30 år økningen er størst, viser Finans Norges statistikk for egen pensjonskonto.

Jente som jobber i butikk. Foto.
Det er spesielt mange under 20 år som har fått ny pensjonskonto, viser tall fra Finans Norge. Foto: AdobeStock / Daisy Daisy

Vi må utdanne flere med IT-kompetanse

For å sikre Norges konkurransekraft må vi opprette flere IT-studieplasser og inkludere IT-kompetanse i flere studieretninger, inkludert i etter- og videreutdanningstilbudet. Det skriver Finans Norges Katarina Lægreid Buzatu og Frederick Hjertø i en kronikk ...

Klasseromsundervisning.Foto.
Foto: Gvozdikov/AdobeStock

Frontfinans, likestilling og bonusutfordringer

Rapporten «Kjønnslikestilling i finans 2.0 – På vei mot likere muligheter?» peker på noen utfordringer i frontfinans, som er preget av individuelle porteføljer og bonusordninger, og gir et godt innblikk i en liten del av finansnæringen der konkurransen om kunder og kompetent arbeidskraft er beinhard. Men er svaret  å erstatte individuelle bonuser med kollektive bonuser? Les...