Nyheter

IFRS9 og kapitaldekning

Finans Norge er tilfreds med at Finansdepartementet og Finanstilsynet kort tid etter EU-vedtaket legger til rette for at norske banker kan få samme overgangsordninger som banker i EU.

Trakassering er totalt uakseptabelt

– Hovedpoenget er at vi ønsker å skape trygge, gode arbeidsplasser, der vi behandler hverandre med respekt og legger til rette for at folk kan gjøre jobben sin på best mulig måte. Seksuell trakassering bryter klart med dette, og det skal ikke aksepteres, si...

Dagens Næringsliv 11.12.2017 - faksimile
Dagens Næringsliv 11.12.2017 - faksimile

Fremtidig privat AFP - kan bygges på innskuddspensjon

NHO og LO har evaluert AFP-ordningen i privat sektor. Rapporten som ble fremlagt 7. desember avdekker flere utfordringer med ordningen. Finans Norge mener det kan lages nye løsninger for privat AFP, basert på dagens system for innskuddspensjon.

Søker konsulent/skadesekretær

Finans Norge Forsikringsdrift og Yrkesskadeforsikringsforeningen søker  en person som kan ta seg av en rekke forskjellige administrative oppgaver for foreningen. Søknadsfrist 22. desember. Se finn.no

Basel III er ferdigstilt

Nye globale standarder for beregning av bankers kapitalkrav ble besluttet i går, 7. desember. Vedtaket gir bedre samsvar mellom faktisk risiko og kapitalkrav for mindre og mellomstore standardmetodebanker og er også viktig for større banker som benytter IRB-metoden. 

Kontaktløs betaling passerer 1 million

Mens julehandelen er i gang for fullt passeres to milepæler for kontaktløs betaling i Norge: 1 million kontaktløse BankAxept-kort i det norske markedet og 1 million betalingstransaksjoner med kontaktløse BankAxept-kort.

Kontaktløs betaling i butikk.Foto.

Verdensbanken omtaler Finans Norge-prosjekt

Finans Norges pilotprosjekt om bruk av skadedata i kommunene er trukket ut som et eksempel på et privat-offentlig samarbeidsprosjekt andre land kan lære av.

Julehandelen har startet for mange

Tall fra BankAxept AS og Nets viser at bruken av betalingskort økte med 5,1 prosent sammenlignet med november i fjor. I løpet av denne måneden ble kortene benyttet 158,2 millioner ganger. 

Kortterminal i bruk. Foto.

Fornyelse av skolefagene og personlig økonomi

Finans Norge har sendt brev til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen om arbeidet med fornyelsen av fagene i grunnutdanningen som har pågått i flere faggrupper i regi av Utdanningsdirektoratet. Finans Norge er opptatt av undervisningen i personlig økonomi.

Naturskader for 150 millioner etter «Ylva»

Ekstremværet «Ylva» som herjet i Nord-Norge i november har anslagsvis ført til 2000 skader og erstatninger på rundt 150 millioner kroner. Det viser tall fra Finans Norge og Norsk Naturskadepool. 

Verdipapirisering – behov for norsk regelverk

Finans Norge anmoder Finansdepartementet om å igangsette et lovarbeid med sikte på å åpne for verdipapirisering i Norge. EU har nylig vedtatt et nytt regelverk for verdipapirisering. Norske banker bør få samme adgang til å benytte et slikt instrument for finansiering og likviditetsstyring.

Stor usikkerhet om egen pensjon

Halvparten av nordmenn over 18 år tror ikke folketrygden og tjenestepensjon vil være nok å leve av når vi blir pensjonister. Det viser Husholdningsundersøkelsen 2017.

Bilde av fire eldre menn på en benk

Marginalt svakere gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk gjeld til publikum (K2) gikk ned med en tidel til 5,7 prosent i oktober ifølge tall fra SSB. Endringen skyldes svakere gjeldsvekst for både ikke-finansielle foretak og husholdningene. Veksten forble uendret i kommuneforvaltningen i samme periode. 

Folkefinansiering – behov for oppfølging

Folkefinansiering (crowdfunding) får stadig større utbredelse – også i Norge. Finans Norge mener det er behov for et overordnet nasjonalt regelverk i påvente av felles EU-regler og har påpekt dette i et brev til Finansdepartementet.

Virkninger av boliglånsforskriften

FINANSIELT UTSYN:  I dagens rapport påpeker Finanstilsynet at omslaget i boligmarkedet til nå ikke har vist seg i lavere kredittvekst. Etter Finans Norges syn vil det ta tid før en observerer en fallende gjeldsvekst. 

Boligblokk.Foto.

Boligmarkedet og bankenes finansiering

FINANSIELT UTSYN: Finanstilsynet gjentar i dagens utgave av Finansiell stabilitet myndighetenes bekymring for sammenhengene mellom boligmarkedet og bankenes finansiering. Adgang til verdipapirisering på lik linje med europeiske banker kan bidra til å redusere denne avhengigheten.

Fortsatt høy vekst i forbrukslån

FINANSIELT UTSYN: Finanstilsynet uttrykker i siste utgave av Finansielt utsyn bekymring for den fortsatt høye veksten i forbrukslån. Finans Norge deler denne bekymringen.

Bilde av bekymret mann med regninger

Bekjemper kriminalitet med store ressurser

FINANSIELT UTSYN: Finanstilsynet peker på digital sårbarhet og digital kriminalitet som trusler mot finansiell stabilitet i siste Finansielt utsyn. Dette er en analyse næringen deler og legger ned store ressurser for å bekjempe. 

Illustrasjonsfoto digital kriminalitet

Solide livsforsikringsselskaper tross utfordrende tider

FINANSIELT UTSYN:  I sin rapport viser Finanstilsynet til at innføringen av Solvens II i en periode med historisk lave renter har vært utfordrende for livsforsikringsforetak som tilbyr garanterte pensjonsprodukter – særlig fripoliser.

Veksten tar seg opp

FINANSIELT UTSYN: Finanstilsynet har i dag publisert sin halvårlige rapport om norsk økonomi og finansiell stabilitet. Tilsynet viser til at konjunkturnedgangen i norsk økonomi, som fulgte oljeprisfallet i 2014, ser ut til å være over. Også veksten i internasjonal økonomi er i ferd med å ta seg opp.

Evalueringsrapporten av privat AFP-ordning presenteres 7. desember

Evalueringen har vært ledet av en styringsgruppe med medlemmer fra LO og NHO. Arbeids- og sosialdepartementet har deltatt som observatør, og de øvrige partene som har sluttet seg til ordningen, inkludert Finans Norge har vært representert i en referansegruppe.  

Fysisk Black Friday-handel økte 11 prosent

Fysisk handel står seg godt. Ikke bare ble det gjennomført 7 prosent flere transaksjoner i løpet av helgen, gjennomsnittsbeløpet vi handlet for var 11 prosent over fjoråret.