Informasjon om kundeavtalene og bruk av disse

Kundeavtaler for banktjenester kan benyttes av Finans Norges medlemsbanker. Kundeavtalene blir utarbeidet og vedlikeholdt av to fagutvalg som består av representanter fra Finans Norges medlemsbanker.

Kundeavtalene

Se kundeavtalene i Finans Norges dokumentbibliotek (logg inn)

Fagutvalgene

  • Fagutvalg kontrakt (kontraktsutvalget) lager mønstre til avtaler mellom bank og kunde om innskudds- og betalingstjenester.
  • Fagutvalg dokument (dokumentutvalget) lager mønstre til avtaler for utlån og garantier samt tilknyttede sikkerhetsdokumenter.

Opp til den enkelte bank

Det er fritt opp til den enkelte bank om den ønsker å benytte mønsteravtalene. Mønsteravtalene er ment som et forslag til avtale som i utgangspunktet skal tilfredsstille de lovkrav som gjelder mellom bank og kunde, og kan fritt lastes ned herfra til bruk for bankene.

Det er likevel en risiko for at det enkelte fagutvalg ikke har fanget opp alle lovendringer eller at endringer ikke er gjennomført korrekt, eksempelvis fordi regler kan tolkes på flere måter. Den enkelte bank har selv ansvar for å påse at deres avtalevilkår er i samsvar meg gjeldende rett, og Finans Norge kan ikke holdes ansvarlig dersom det viser seg at et eller flere av vilkårene i mønstrene er lovstridige. Finans Norge leverer mønsteravtalene til blankettprodusenter som lager både papir- og elektroniske dokumenter som bankene kan kjøpe. Det er selvsagt fritt opp til banken om man velger å kjøpe blanketter fra en blankettleverandør eller selv utvikle blanketter på grunnlag av kontraktsutvalgets/dokumentutvalgets mønstre.

Forbrukertilsynet

Forbrukeravtalene gjennomgås med jevne mellomrom av Forbrukertilsynet. Forbrukertilsynet fører tilsyn med at markedsføringsloven overholdes, herunder bestemmelsene i § 22 om forbud mot urimelige avtalevilkår.

Det følger videre av markedsføringsloven § 24 at konkurranseloven § 10 ikke gjelder ved bruk av kontraktsvilkår som er fremforhandlet i samarbeid med Forbrukertilsynet.