Hovedoversikt natur- og værskader

Gå til hovedinnhold

Hovedoversikt natur- og værskader

De siste ti årene har forsikringsselskapene utbetalt en samlet erstatning på rundt 28 milliarder kroner (KPI-justert) for skader på bygning og innbo samt skogskader som kan skyldes naturhendelser eller vær. Størstedelen av dette er fra vannskader i tettbebygde strøk. 

28 milliarder

Erstatning på bygning/innbo samt skog som følge av vær siste 10 år

Storm, flom og det kostbare vannet

Det er vanninntrenging utenfra og stopp i avløp som forårsaker de største erstatningene. Erstatninger etter naturskader som følge av flom, storm, skred eller stormflo utgjør omtrent 2/3 sammenlignet med værrelaterte vannskadeerstatninger. Det er også en betydelig mengde erstatninger som skyldes brann etter lynnedslag. Skader på skog skyldes ofte også naturfenomener og vær, men vi ser relativt beskjedne erstatningsbeløp på skogforsikring.

Hvorfor skiller vi på naturskader og vannskader?

Som naturskade regnes storm, stormflo, skred, flom, jordskjelv og vulkanutbrudd. Andre værrelaterte skader som ikke direkte skyldes de over, regnes ikke som en naturskade, men kan være dekket av andre vilkår fra forsikringsselskapene. Skader som skyldes vanninntrenging utenfra, stopp i avløp eller frost omfattes ikke av naturskadeordningen, men samles inn i en egen vannskadestatistikk.