Begrep og definisjoner

Finans Norge samler inn data fra sine medlemmer og fra Norsk Naturskadepool. I en del av disse dataene vises årsak og kilde til at skaden oppstår. Disse sidene inneholder et sammendrag av dataene som kan ha eller har en sammenheng med naturhendelser og vær.

Med unntak av tallene for skogskadene gjelder disse tallene skader på forsikringsprodukter som dekker bygninger og innbo (både for private, næringsliv, kommuner og landbruk). Skader forårsaket av naturhendelser og vær kan også gi skader på biler, båter og personer, men Finans Norge har ingen spesifikasjon av dette og slike skader vil ofte komme i tillegg når en hendelse oppstår.

En forutsetning for statistikkene er at det er meldt en skade til forsikringsselskapet. Erstatningsbeløpene som vises er det som overstiger kundenes egenandel.  

Norsk Naturskadepool

Alle forsikringsselskaper som tilbyr brannforsikring på bygning og innbo i Norge er pliktige å være medlem av Norsk Naturskadepool. Ved en naturskade dekker hvert selskap sin del av skaden i forhold til markedsandelen de har på forsikringsproduktene. 

Samtlige forsikringstakere med en bygning- og innboforsikring i Norge er dekket for naturskade gjennom Norsk Naturskadepool som en lovpålagt forsikring. Som naturskade regnes: 

 • Storm, dvs. vindstyrke sterkere enn 20,8 m/sek (liten storm).
 • Skred, dvs. utrasing av stein, jord, leire, snø med mer.
 • Flom, dvs. bekker, elver, sjøer (vassdrag) som går over sine bredder.
 • Stormflo, dvs. flom som oppstår i kombinasjon mellom tidevann, lavtrykk og sterk vind.
 • Jordskjelv, dvs. bevegelser i jordskorpen.
 • Vulkanutbrudd, dvs. utflyting av vulkansk materiale.

Dekningen i naturskadeordningen har endret seg lite siden 1980, dermed er tallene vi presenterer representative for hele denne perioden. Alle tall som vises er ved årsskiftet.

Værrelaterte vannskader

Vannskader som ikke direkte skyldes naturskadene beskrevet over, dekkes gjerne gjennom andre vilkår i bygning- og innboforsikringen. De vannskadene som kan tenkes å ha årsak med vær og naturhendelser er: 

 • Stopp i avløp. Tilbakeslag, dvs. oversvømmelse i bygningen fordi vann trenger inn gjennom avløpsnettet eller p.g.a. tett sluk, vannlås eller sanitærutstyr.
 • Annen vanninntrenging utenfra, dvs. vanninntrenging gjennom grunnmur, yttertak, yttervegger, takrenner, avløpsrør for overflatevann og drensrør.
 • Frost, dvs. frostsprengning av rør, armatur og utstyr. Rør eller utstyr sprekker, rør presses ut av annet rør, kupling o.l.

Datainnsamling etter denne spesifikasjonen startet først i 2008.

Brannskader etter lyn

Brannskader etter lyn er hentet fra Finans Norges brannskadestatistikk. Siden brannforsikring omfatter mer enn det vi til daglig kaller brann, er det i kodeverket skilt mellom brann og elektrisk kortslutning. 

 • Brann er ”ild som har kommet løs”, det vil si at ilden har kommet ut av kontroll, at det brenner på et sted der det ikke er meningen at det skal brenne. 
 • Elektrisk kortslutning er kortslutning og andre elektriske fenomener, det er skader som inntreffer i elektriske apparater og ledninger så sant årsaken har med den elektriske delen av apparatene å gjøre.

En brannforsikring dekker skader etter lynnedslag – uansett om det blir brann eller ikke. Spesifikasjonen av brannskadene har vært de samme og har blitt samlet inn siden 1985.

Skogskader

Finans Norge samler inn skogskader fra Skogbrand Forsikring. 

Erstatning forutsetter at det skadede skogfeltet ville gitt positivt resultat ved oppnådd hogstmodenhetsalder. Skadene deles inn i fire kategorier:

 • Brann, skader forårsaket av ”ild som har kommet løs”. 
 • Storm, skader på skog forårsaket av storm i sammenhengende skadefelt.
 • Snøskader, stammebrekk og rotvelt som følge av snøtyngde.
 • Smågnager, skader forårsaket av smågnagere eller avnålingsinsekter.