Dokumentarkiv

Vises ikke dokumentene du ser etter? Flere av dokumentene på denne siden er kun synlig for innloggede medlemmer. 

Du er innlogget dersom du ser navnet ditt øverst til høyre på vår nettside. Mer informasjon om medlemslukket innhold.

259 resultater

Type dokument
Velg område
259 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Forskrift om digitalt dødsbo

  Finans Norge viser til forskrift om digitalt dødsbo som ble sendt på høring den 06.05.2024, med høringsfrist 05.07.2024.

 2. Konkurranse i bankmarkedet – Bankbyttetjenester

  17. juni avga Finans Norge svar på Finansdepartementets brev datert 26. april 2024, der departementet ba om innspill på mulige forbedringer i bankbyttetjenestene i Norge.

 3. Tiltak for å redusere systemrisiko i Norge

  18. juni sendte Finans Norge et brev til Finansdepartementet om tiltak for å dempe systemrisikoen. Finans Norge oppfordrer Finansdepartementet til å initiere en utredning av hvordan systemrisikoen i Norge kan dempes.

 4. Forslag om endret forfallstidspunkt for forskuddstrekk mv. og avvikling av krav om skattetrekkskonto

  Finans Norge viser til Finansdepartementets brev datert 25.03.2024, hvor det fulgte med et høringsnotat der departementet foreslår endringer i arbeidsgivers håndtering og betaling av forskuddstrekk mv. Les Finans Norges innspill.

 5. Forslag til regler om rekonstruksjonsforhandling

  Finans Norge mener høringsforslaget ikke er tilstrekkelig for å ivareta sikrede kreditor, og tilbyr fortsatt dialog med departementet for eventuelle oppklaringer.

 6. Innspill til ny lov om Finanstilsynet

  Finans Norge viser til Stortingets finanskomitéens behandling av sak Regjeringens forslag til ny finanstilsynslov. Vi støtter i all hovedsak lovforslaget, med de justeringer departementet har foretatt etter høringsrunden. Finans Norge har likevel noen kommentarer som vi ber komitéen følge opp.

 7. Finansdepartementets vurdering av systemrisikobufferen i 2024

  Finans Norge anmoder om at Finansdepartementet i oppfølgingen av Norges Banks råd om systemrisikobufferen sikrer at ulike bufferkrav har separate - og såldes ikke delvis overlappende - begrunnelser i tråd med EUs kapitalkravsregelverk. Les hele brevet fra Finans Norge.

 8. Nye regler om digital operasjonell motstandsdyktighet i finanssektoren (DORA)

  Finans Norge er positive til Finansdepartementets forslag om å implementere DORA gjennom en ny lov om digital operasjonell motstandsdyktighet i finanssektoren. DORA som innebærer en harmonisering av regelverkene i EU, vil bidra til å styrke både motstandsdyktigheten og IKT-sikkerheten, men også samarbeidet i det internasjonale finansmarkedet.

 9. Finans Norges innspill til Stortingets behandling av Finansmarkedsmeldingen 2024

  Her er utfyllende kommentarer fra Finans Norge til årets høring i stortingets finanskomite om behandlingen av årets finansmarkedsmelding. Høringen ble avholdt tirsdag 7. mai 2024.

 10. Kapitalkrav for lån med pant i landbrukseiendom

  Finanstilsynet har tidligere lagt frem forslag som kunne økt kapitalkravene kraftig for banker som finansierer en stor del av det norske landbruket. Nå har Finanstilsynet foreslått nye regler for landbrukslån som kan hindre økte kapitalkrav som bidrar til dyrere landbrukslån.

 11. Finanstilsynets forvaltningspraksis ved omsøking av nye IRB-modeller

  Finans Norge er orientert om siste års prosesser knyttet til Finanstilsynets godkjenning av omsøkte interne modeller (IRB) for norske banker. Tilsynets forvaltningspraksis knyttet til søknader fra og enkeltvedtak overfor de aktuelle bankene, foranlediger noen kommentarer og spørsmål.

 12. Brev til Forbrukerrådet om termingebyrer for lån

  Finans Norge er kjent med at Forbrukerrådet har sendt henvendelse til flere banker med ulike spørsmål knyttet til termingebyrer for lån. Finans Norge støtter ikke Forbrukerrådets forståelse av gebyret, og har sendt brev for å oppklare situasjonen.

 13. Norges Banks vurdering av systemrisikobufferkravet våren 2024

  I dette brevet retter Finans Norge særlig oppmerksomheten mot resiprokeringen av den norske systemrisikobufferen og samtidig understreke at norske myndigheter bør søke å oppnå en ordinær og fullverdig resiprokering fra alle relevante EU/EØS-stater.

 14. Nøytrale merverdiavgiftsregler ved leasing av personkjøretøy

  Finans Norge viser til Finansdepartementets brev av 01.11.2023 vedrørende høring av forslag til endringer i regler om tilbakeføring av fradragsført merverdiavgift når personkjøretøy blir videresolgt eller omdisponert til bruk som ikke ville gitt rett til fradrag. Finans Norge mener at lovendringen som foreslås i høringsnotatet ikke bør gjennomføres.

 15. Konkurranse i bankmarkedet

  Finans Norge har avgitt svar på Finansdepartementets brev datert 22. september 2023. Her ber departementet om innspill til finansmarkedsmeldingen for 2024. Finans Norge verdsetter et slikt initiativ til dialog om konkurransen i det norske bankmarkedet.

 16. Forordning om grønne obligasjoner

  Finans Norge viser til Finansdepartementets høringsbrev og Finanstilsynets høringsnotat som grunnlag for høringen om europeiske grønne obligasjoner («EuGB-forordningen»). Finans Norge vil med dette høringssvaret påpeke våre synspunkter til EU-standarden og Finanstilsynets forslag.

 17. Utredning om fremtidig organisering av arbeidet med nasjonale regnskapsstandarder

  Finans Norge viser til Finansdepartementets brev 13.10.2023 vedrørende høring av en utredning om fremtidig organisering av arbeidet med nasjonale regnskapsstandarder. Les Finans Norges innspill.

 18. Avvikling av konsesjonspliktig virksomhet – Forvaltningsselskaper, AIF-foretak og verdipapirforetak

  Her finner du Finans Norges innspill til høringsbrevet Finansdepartementet sendte på høring om Finanstilsynets forslag til regulering av avvikling av virksomhet som verdipapirforetak, fondsforvaltningsselskap og AIF-foretak.

 19. Forslag til endring i vergemålsforskriften (digitalt vergeregnskap)

  Finans Norge er positive til Justis- og beredskapsdepartementets forslag. Til tross for effektivisering og forenkling gjennom den automatiske løsningen, er det viktig at rettssikkerheten og personverninteressene ivaretas på en tilstrekkelig måte.

 20. Gjeninnføring av adgangen til verdipapirisering i Norge

  Finans Norge har i lang tid vært opptatt av at adgangen til verdipapirisering gjeninnføres i Norge, ved at relevant EU-regelverk tas inn i EØS-avtalen. Vi viser til dialogen med Finansdepartementet om saken, senest i møte 9. mai 2023, og ønsker med dette notatet å følge opp enkelte sentrale momenter.