Dokumentarkiv

Vises ikke dokumentene du ser etter? Flere av dokumentene på denne siden er kun synlig for innloggede medlemmer. 

Du er innlogget dersom du ser navnet ditt øverst til høyre på vår nettside. Mer informasjon om medlemslukket innhold.

241 resultater

Type dokument
Velg område
241 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Regulering av salgspantlån i Finanstilsynets Modul for kredittrisiko

  Brev fra Finans Norge og Finansieringsselskapenes Forening til Finanstilsynet: I Finanstilsynets Modul for kredittrisiko av 2021-12-15 er det tatt inn en rekke ulike krav til finansforetakenes utlånspraksis.

 2. Høringssvar - Endring i retningslinjene for sikkerhet for lån i Norges Bank

  Finans Norge takker for anledningen til å komme med merknader til Norges Banks foreslåtte endringer i retningslinjene for sikkerhet for lån samt utsettelse av den opprinnelige høringsfristen.

 3. Targeted consultation on improving the EU’s macroprudential framework for the banking sector

  With this targeted consultation, the European Commission wishes to consult on the EU’s macroprudential framework for the banking sector in view of the legislative review mandated by Article 513 of Regulation (EU) No 575/2013, as amended by Regulation (EU) 2019/876 (hereinafter ‘CRR’).

 4. Høringsuttalelse – Departementenes EØS-arbeid – Forslag til endringer i utredningsinstruksen.

  Finans Norge ser de nå foreslåtte endringene i utredningsinstruksen som gode skritt på veien til å forbedre norske myndigheters muligheter til å være en del av lovutviklingsarbeidet i EU, og dermed også til å påvirke regelverksutformingen.

 5. Høringssvar - Krav til ansvarsforsikring for betalingsfullmektiger og opplysningsfullmektiger

  Det vises til høringsbrev av 03.09.21 om forslag til endring i finansforetaksforskriften om krav til ansvarsforsikring for betalingsfullmektiger og opplysningsfullmektiger.

 6. Forslag til endring i skattereglene om grenseoverskridende fusjon, fisjon og aksjebytte

  Finans Norge viser til Finansdepartementets brev av 22.09.21 om forslag til endring i skattereglene om grenseoverskridende fusjon, fisjon og aksjeutbytte.

 7. Høringssvar – innlemmelse i norsk rett av endringer i referanseverdiforordningen

  Det vises til departementets høringsbrev av 04.11.21 vedrørende forslag om innlemmelse i norsk rett av endringsforordning (EU 2021/168) som gjør endringer i Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 (referanseverdiforordningen – BMR).

 8. Anerkjennelse av systemrisikobufferen

  Finans Norge viser til Finansdepartementets beslutning 08.12.2020 om økt systemrisikobuffer og nye IRB-gulv for gjennomsnittlig risikovekting av bolig- og næringseiendom.

 9. Forslag om opplysningsplikt om salgs- og kjøpstransaksjoner

  Finans Norge viser til Skatteetatens brev av 26.08.21 der det var vedlagt et forslag om en ny opplysningsplikt om salgs- og kjøpstransaksjoner (salgs- og kjøpsmelding).

 10. Finance Norway’s response to EBA consultation on Amending ITS on currencies with constraints on the availability of liquid assets (EBA/CP/2021/29)

  Finance Norway welcomes the opportunity to offer our response to the consultation paper on Amending Implementing Technical Standards on currencies with constraints on the availability of liquid assets in accordance with Regulation (EU) No 575/2013. See our response below.

 11. Høringsuttalelse – Endringer i verdipapiriseringsforordningen mv

  Vi viser til høringsbrev fra Finansdepartementet 7. september 2021 om forslag til endringer i verdipapiriseringsforordningen mv.

 12. Høringssvar – gjennomføring av tilgjengelighetsdirektivet

  Det vises til høringsbrev av 07.06.21 hvor Kulturdepartementet sender på høring forslag om å gjennomføre Europaparlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/882 (tilgjengelighetsdirektivet, heretter direktivet).

 13. Finans Norges høringssvar – bestemmelse om DNS-blokkering av nettsider som tilbyr pengespill som ikke har tillatelse i Norge

  Det vises til høringsbrev av 21.09.21 hvor forslag til bestemmelse om DNS-blokkering av nettsider som tilbyr pengespill som ikke har tillatelse i Norge sendes på høring. Finans Norge avgir med dette høringssvar.

 14. Høring – norsk gjennomføring av direktiv (EU) 2021/338

  Finans Norge viser til departementets høringsbrev 1. juli 2021 vedrørende gjennomføring av direktiv (EU) 2021/338 i norsk rett. Direktivet gjør endringer i direktiv 2014/65/EU (MiFID II), samt noen tekniske endringer i direktiv 2013/36 (CRD IV).

 15. Høring – norsk gjennomføring av nytt kapitaldekningsregelverk for verdipapirforetak

  Finans Norge viser til departementets høringsbrev 30. juni 2021 vedrørende gjennomføring av forordning (EU) 2019/20133 (Investment Firm Regulation – IFR) og direktiv (EU) 2019/2034 (Investment Firm Directive – IFD) i norsk rett.

 16. Beregning av foretaksspesifikke krav til systemrisikobuffer og motsyklisk kapitalbuffer – høringsuttalelse fra Finans Norge

  Finans Norge viser til Finanstilsynets brev 01.07.21 vedrørende høring om forskriftsendringer om beregning av foretaksspesifikke krav til både systemrisikobuffer og motsyklisk kapitalbuffer.

 17. Høringssvar – Digitalt skifte av dødsbo

  Det vises til Kommunal- og moderniseringsdepartementets høring av 23.06.21, hvor forslag til en ny bestemmelse i arveloven sendes på høring.