Parkeringsplass og bygninger som står i vann Foto: AdobeStock / Nataliia

Skadeforebygging

Få næringer har så mye kunnskap om skader og ulykker som forsikringsnæringen har. Denne kunnskapen gir forsikringsselskapene en unik mulighet til å bidra til skadeforebygging i samfunnet.

I tillegg har forsikringsselskapene virkemidler som andre aktører mangler, for eksempel muligheten til å stille krav gjennom sikkerhetsforskrifter og forsikringsvilkår. Næringen har kontakt med praktisk talt alle husstander og bedrifter i Norge, og alt dette gir et godt utgangspunkt for skadeforebygging og opplysningsvirksomhet. Mange av tiltakene gjøres i de enkelte forsikringsselskapene, mens oversikten under viser noe av arbeidet med skadeforebygging som gjøres i fellesskap.

Forebygging av vær- og naturskader

For å få bedre kunnskap om hvordan det lønner seg å investerere i forebygging av vær- og naturskader, har Finans Norge støttet to prosjekter drevet av Menon Economics og NGI. Det første prosjektet, Verdien av å forebygge, tar for seg samfunnsøkonomisk analyse av forebygging. Det neste prosjektet har sett på finansieringsmodeller knyttet til forebygging

Finans Norge publiserer også en årlig klimarapport, for å bidra til å øke kunnskapsnivået om klimarelaterte skader i Norge.

Kunnskapsbanken og skadedata

Kunnskapsbanken er en dataplattform utviklet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Formålet med plattformen er å gjøre informasjon om risiko og sårbarhet lett tilgjengelig for de som arbeider med samfunnssikkerhet. Forsikringsbransjen har vært en pådriver for at den skal komme på plass, og ønsker å bidra til at den skal viderutvikles og tas i bruk. Plattformen inneholder blant annet data fra forsikringsselskapene, NVE, Norsk Klimaservicesenter, Meteorologisk institutt og Statens vegvesen. Deriblant er data om vann- og naturskader fra forsikringsselskapene, som kan indikere hvor det er risiko for at nye hendelser kan inntreffe.

RVR-bil. Foto.

Foto: RVR

Restverdiredningen redder verdier

Gjennom Restverdiredningen samarbeider forsikringsnæringen med brann- og redningsetaten om å redde mest mulig av gjenverdiene etter branner, vannlekkasjer og andre skader. Les mer på Restverdiredningens nettsider.

FG Skadeteknikk kvalitetssikrer sikringsutstyr- og foretak

FG Skadeteknikk (FG står for forsikringsgodkjent) er en del av Finans Norge Forsikringsdrift, og har som formål å utarbeide regler og godkjenne sikringsutstyr og foretak, for å redusere risikoen for brann- og innbrudd. Eksempelvis har FG Skadeteknikk godkjent en rekke type brannalarmer, sykkellåser  og sikkerhetsdører, som oppfyller visse krav. Les mer på FG Skadeteknikks nettsider.

To biler har krasjet

Foto: Kadmy / AdobeStock

Finans Norge støtter også følgende kompetanseorganer, som driver med skadeforebygging:
Trygg Trafikk

Landsdekkende medlemsorganisasjon for det frivillige trafikksikkerhetsarbeidet i Norge. Les mer på Trygg Trafikks nettsider.

Norsk brannvernforening

Frittstående stiftelse som arbeider for å hjelpe individer, bedrifter og organisasjoner til å ta ansvar for sin egen brannsikkerhet. Videreutvikling av foreningens databaser Ulme og Knitre, med fokus på kunnskap og historikk rundt brannetterforskning og brannårsaker, er en viktig del av arbeidet med brannsikkerhet. Les mer på Norsk brannvernforenings nettsider.

Skadeforebyggende forum

Nasjonalt forum som setter søkelys på kunnskap og temaer rundt ulykker og personskade. Forumet samler aktører fra frivillige organisasjoner, forsikringsselskaper, næringslivet og offentlig sektor til felles innsats på skadeforebyggende arbeid. Les mer på Skadeforebyggende forums nettsider.

Et jordskred velter seg nedover granskog og over en skogsvei.

Foto: Jakub / AdobeStock

Tidligere prosjekter:
Klima2050

Klima 2050 er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) ved SINTEF og NTNU, med fokus på å redusere samfunnsmessig risiko knyttet til klimaendringer. Prosjektet varte fra 2015-2022. Les mer på Klima2050s nettsider.

Begrens Skade 2

Begrensskade er et FoU-prosjekt ved NGI, som har til formål å begrense skader innen bygg og anlegg. Delprosjekt 1+2 dreide seg om å kartlegge skadeårsaker. Les mer på prosjektets nettsider.