Om skadeforsikring

Skadeforsikringsselskapene sikrer bedrifters og enkeltpersoners verdier hvis skader oppstår. De få som opplever uhell får rask og effektiv økonomisk hjelp, fordi de har delt risikoen med de mange som ikke har hatt uhell. Finans Norge representerer 30 skadeforsikringsselskaper, som omsetter for over 70 milliarder kroner årlig i Norge.

Statistikk

Finans Norge samler inn statistikk fra forsikringsselskapene på en rekke områder. Blant annet har vi årlige og kvartalsvise oversikter over antall skader fordelt på skadetyper, erstatningsbeløp, markedsandeler, antall forsikrede og premieinnbetalinger.

Se statistikksidene for skadeforsikring.

Naturskadeforsikring

Naturskadeforsikringsordningen gjør at alle med brannforsikring på bygning eller innbo automatisk også er dekket for naturskader. Alle forsikringsselskap som tilbyr brannforsikring er medlem av Norsk Naturskadepool, som administrer ordningen. Ved naturskader utbetaler forsikringsselskapene erstatning til sine kunder. Deretter utlignes kostnadene på forsikringsselskapene i naturskadepoolen, basert på hvert selskaps markedsandel.

Les mer om naturskadeforsikringsordningen

Lovpålagte forsikringer

Noen forsikringer er lovpålagte: forsikring av kjøretøy og yrkesskadeforsikring. Konskvensene ved en bilulykke kan være svært store. Både for fører av bilen og eventuelle skadelidte. Er man ekstra uheldig kan skader på personer, biler og eiendom komme opp i flere millioner. Forsikring av kjøretøy er derfor obligatorisk, slik at skadelidte er sikret erstaningen de har krav på.

Det samme gjelder ved yrkesskader. Yrkesskadeforsikring skal dekke tap, utgifter og eventuell erstatning i forbindelse med sykdom eller skade i arbeidssammenheng. Det er arbeidsgiver som er pliktig til å forsikre sine ansatte.

Dessverre finnes det tilfeller hvor de lovpålagte forsikringene ikke er i orden. Disse tilfellene håndteres av Trafikkforsikringsforeningen og Yrkesskadeforsikringsforeningen.

Forsikringspooler og reassuranse

Enkelte ulykker rammer mange og har katastrofale følger, som for eksempel større naturskader. Slike katastroferisikoer sikres med forsikringspooler eller reassuranse, som muliggjør fordeling av kostnadene på flere forsikringsselskaper.

Les mer om forsikringspooler og reassuranse

Skadeforebygging

Få næringer har så mye kunnskap om skader og ulykker som forsikringsnæringen har. Denne kunnskapen gir forsikringsselskapene en unik mulighet til å bidra til skadeforebygging i samfunnet.

I tillegg har forsikringsselskapene virkemidler som andre aktører mangler, for eksempel muligheten til å stille krav gjennom sikkerhetsforskrifter og forsikringsvilkår. Næringen har kontakt med praktisk talt alle husstander og bedrifter i Norge, og alt dette gir et godt utgangspunkt for skadeforebygging og opplysningsvirksomhet.

Les mer om skadeforebygging.

Fellesløsninger for forsikringsselskapene

Finans Norge Forsikringsdrift er en medlemsorganisasjon for forsikringsselskapene i Norge, som drifter og videreutvikler digitale fellesløsninger for forsikringsnæringen. Blant disse er Trafikkforsikringsforeningen, Yrkesskadeforsikringsforeningen, FG Skadeteknikk (forsikringsgodkjent sikkerhetsutstyr), Bilskadekontoret, Helsenett og en rekke registere.

Les mer om Finans Norge Forsikringsdrift (ekstern side)

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.
  • Nina Lædre Wiig
  • Kommunikasjonsrådgiver