Forsikringspooler og reassuranse

Enkelte skadeforløp kan få katastrofale omfang både i skadeantall og erstatninger, eksempelvis større naturskader. Slike katastroferisikoer sikres med forsikringspooler eller reassuranse, som muliggjør fordeling av kostnadene på flere forsikringsselskaper.

Forsikringspooler

En forsikringspool er et samarbeid mellom flere forsikringsselskaper, hvor det er funnet hensiktsmessig med felles opptreden for å redusere risikoeksponering og/eller administrasjonskostnader.

 • Deltagende selskaper har forpliktet seg til å overta en viss andel av risikoen inntil en øvre grense. Grensen er vanligvis knyttet til selskapets markedsandel innenfor det aktuelle risikoområdet.
 • Koordinering og saksbehandling blir vanligvis foretatt av en selskapsnøytral administrasjon, Poolkontoret i forsikring i Finans Norge.


Reassuranse

Gjennom reassuranse (gjenforsikring) overfører forsikringsselskapet en del av sin erstatningsrisiko til flere andre selskaper, slik at flere går sammen om å dekke risikoer som er for store for det enkelte selskap alene.

 • Egne reassuranseselskaper overtar slike andeler mot en andel av forsikringspremien. Reassuranse er med andre ord "forsikring av forsikringen", et viktig element i all forsikring.
 • Ved reassuranseavtaler fastsetter selskapene en grense for maks andel som selskapet ønsker å beholde av en enkelt risiko. Det som overstiger denne grensen overføres til reassuranseselskapene.

Kombinasjonsløsninger

Forsikringsselskapene benytter ofte en kombinasjon av poolforsikring og reassuranse.

 • Fordelene med poolsamarbeid er at man med små administrasjonskostnader, kan avlaste en stor del av risikoen i samarbeid med selskaper i hjemlandet. Men ekstremrisikoen dekkes fortsatt via det internasjonale reassuransemarkedet.
 • Når poolen selv tar en betydelig del av risikoen, blir også reassuransepremiene som selskapene må betale vesentlig lavere.

Verd å merke seg

 • Forsikringspooler øker effektiviteten og senker kostnadene, eksempelvis når større områder rammes av naturskader.
 • Forsikringspooler egner seg også godt for avdekking av nye områder, hvor risikoen vanskelig kan beregnes på forhånd, grunnet lite erfaringsgrunnlag.
 • Tilfeldigheter og andre forhold gjør at skaderesultatene kan svinge betydelig over tid. Alle selskapene opplever år med dårlige skaderesultater, eksempelvis om de rammes av spesielt mange eller store branner.
 • Stor variasjon i skadeforløpet fra år til år er uheldig for omdømme og tillit. Risikoavlastning gjennom forsikringspooler og reassuranse muliggjør utjevning av årsresultatene og sikrer forsvarlig økonomisk drift.
 • Utjevning gir også mer stabile forsikringspremier, og kundene slipper store, årlige premiesvingninger.