Generelt om ferietidens lengde

Arbeidstaker har rett til 25 virkedagers feriefritid hvert ferieår, jfr. ferieloven § 5 nr. 1. Som virkedager regnes alle dager fra mandag til og med lørdag. 25 virkedagers feriefritid tilsvarer 21 arbeidsdager (4 uker og 1 dag). 

Den utvidede ferien som følger av ferieloven § 15 er blitt forskuttert ved at den resterende delen (4 arbeidsdager/5 virkedager) er blitt innført som en tariffestet ordning. Ved hovedtariffoppgjøret 2000 ble det således innført en femte ferieuke for ansatte i bank og forsikring, på linje med andre bedrifter som er underlagt en tariffavtale. Det ble innført to ekstra feriedager i 2001 og to dager i 2002. Sammen med "Grodagen" ble dette en hel ekstra ferieuke fra ferieåret 2002. Den femte ferieuken med tilsvarende forhøyelse av feriepengesatsen er derfor en del av tariffavtalen, og ikke en del av ferieloven. Det vises til sentralavtalen § 6 nr. 1.

Den lovfestede ferien på 21 arbeidsdager og ekstra tariffbestemt ferie på 4 arbeidsdager gir de ansatte en samlet årlig ferie på 25 arbeidsdager (5 uker).