Ferietidens lengde for deltidsansatte

Det oppstår en rekke praktiske utfordringer når man skal beregne antall feriedager for deltidsansatte. Antallet feriedager vil avhenge av hvilken stillingsandel den ansatte har, og hvordan arbeidstiden er organisert. Ved tilfeldig eller uregelmessig arbeidstid kan man legge til grunn en gjennomsnittsberegning. Arbeidsdager i ferien som etter arbeidstidsordningen likevel ville være fridager for vedkommende arbeidstaker, regnes som feriefritid, og går til fradrag i "feriekvoten" etter ferieloven § 5 nr. 4. Dette prinsippet gjelder også ved deling av feriefritiden, slik at en deltidsansatt ved å dele opp ferien ikke kan oppnå mer enn 5 ukers sammenhengende feriefritid. For deltidsansatte som arbeider hver dag med redusert tid, regnes feriefritiden som for heltidsansatte.

Eksempel 1:

A arbeider 2 dager pr. uke. Har krav på feriefritid i til sammen 5 uker.  5 uker x 2 arbeidsdager = 10 arbeidsdager. A har krav på 10 av sine dager fri fra arbeid.

Eksempel 2:

B har 50 % stillingsandel fordelt på 2 og 3 dagers arbeidsuker. Har krav på feriefritid i til sammen 5 uker. Gjennomsnittet av 2 og 3 dagers arbeidsuke = 2,5 arbeidsdager. 5 uker x 2,5 arbeidsdag = 12,5 arbeidsdager. Fordi ferieloven ikke opererer med halve feriedager har C har krav på 13 av sine dager fri fra arbeid.

Bestemmelsen innebærer at loven ikke er til hinder for at arbeidsgiver innenfor rammen av reglene i ferieloven § 7 nr. 1 og 2 fastsetter tiden for ferie slik at den helt eller delvis omfatter andre fridager. Arbeidsgiver kan imidlertid velge å legge feriefritiden til det mest gunstige tidspunkt for arbeidstaker.

Eksempel 3:

B arbeider henholdsvis 2 dager og 3 dager annenhver uke. Med henvisning til eksempel 2 har A krav på 13 dager fri fra arbeid. 3 ukers sommerferie legges slik at den første og den siste uken er uker hvor arbeidstakeren i henhold til arbeidstidsordningen skulle ha jobbet 3 dager. Vinterferieuken legges også til en uke hvor arbeidstakeren skulle ha jobbet 3 dager, samt en høstferie hvor arbeidstakeren skulle ha jobbet 3 dager. Dette gir arbeidstakeren 14 fridager i motsetning til 13 etter eksempel 2.

For deltidsansatte som timeavlønnes anbefales det at feriepenger utbetales ut fra den ansattes opptjening fra året før, og lønn utbetales for de dager som vedkommende faktisk arbeider. De dagene som tas ut som ferie utbetales det ikke lønn for. Det må da regnes ut en daglønn basert på timelønnen i lønnsregulativet, multiplisert med antall timer vedkommende skulle arbeidet.

Det kan tenkes flere deltidskonstellasjoner, men det er ikke mulig å gi noe fasitsvar på alle. Ved en slik vurdering er det viktig å ta utgangspunkt i at det skal gis 5 ukers ferie. Den deltidsansatte skal da ha tilsvarende antall feriedager i slik 5-ukers periode som vedkommende ellers ville vært i arbeid.