Syv hovedutfordringer for kompetanse- og utdanningspolitikken

Publisert

Personer som samarbeider på kontor foran pc-skjermer. Foto.

Foto: Jacob Lund / Adobe Stock

Kompetansebehovsutvalget lanserte 12. juni sin andre temarapport “Fremtidige kompetansebehov: Utfordringer for grønn omstilling”. Rapporten fremhever blant annet den store knappheten på IKT-spesialister og at dette kan bremse grønn omstilling. – Dette er noe finansnæringen kjenner seg godt igjen i, sier Katarina Lægreid Buzatu i Finans Norge.

Rapportens konklusjon er at norsk næringsliv har gode forutsetninger for grønn omstilling, men dette krever innsats fra flere hold.  

KBU-rapporten peker på syv hovedutfordringer for kompetanse- og utdanningspolitikken:  

  1. Den store knappheten på ingeniører, IKT-spesialisert og fagarbeidere kan bremse grønn omstilling.  
  2. Konkurransen om kompetent arbeidskraft øker.  
  3. Deler av befolkningen har svakt kompetansegrunnlag for omstilling.  
  4. Systemene for livslang læring og samarbeid om kompetanseutvikling på arbeidsplassene er utilstrekkelige.  
  5. Kompetanseutvikling for grønn omstilling kan forsterke sosiale forskjeller.  
  6. Grønn omstilling øker behovet for både lokalt handlingsrom i utdanningssystemet og nasjonal styring.  
  7. Kunnskapsgrunnlaget om kompetansebehov for grønn omstilling er for svakt. 

Finans Norges medlemsbedrifter har store utfordringer med å få tak i nødvendig IKT-kompetanse. Rapporten peker på hvor viktig det er at myndighetene, utdanningsinstitusjonene og næringslivet arbeider sammen for å sørge for at knapphet på kompetanse ikke blir en brems for grønn omstilling og et hinder for å utvikle et høyproduktivt og konkurransedyktig arbeidsliv, sier advokat Katarina Lægreid Buzatu.  

Finans Norges medlemsbedrifter jobber godt med kompetanseutvikling av egne ansatte. De siste årene har flere ansatte i næringen blant annet deltatt på NTNU-kurset om digital transformasjon i finans. Kurset er utviklet i samarbeid mellom Finans Norge, Finansforbundet, Sparebank-Alliansen og NTNU.