Hva betyr dette for leverandører av lønns- og personalsystemer

Når lønns- og personalsystemer benyttes i a-meldingsrapporteringen er det viktig at leverandørene av disse systemene tilrettelegger og forenkler løsningen for dette formålet. Her finner dere mer informasjon om behovet, konkrete tips og oppfordringer.

Fra 1. januar 2021 skal arbeidsgivere i privat sektor omfattet av Lov om Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP-loven), rapportere i a-meldingen hvilken pensjonsleverandør det er inngått avtale om pensjonssparing med.

Det er pensjonsleverandørens organisasjonsnummer som skal oppgis. I tilfeller hvor en arbeidsgiver har flere pensjonsordninger kan flere organisasjonsnummer oppgis.

I tilfeller hvor lønns- og personalsystemet (LPS) benyttes i a-meldingsrapporteringen, er det viktig at leverandøren av dette systemet tilrettelegger for at arbeidsgivere enkelt husker og klarer å rapportere pensjonsleverandør i henhold til kravene.

I tillegg til å levere a-melding, utfører arbeidsgivere i dag ajourhold og rapportering til pensjonsleverandørene. Dette gjør de primært på én av to måter, enten ved ajourhold av enkeltpersoner gjennom portal, eller via lønnsfil generert gjennom lønnssystem.

Etter hvert som pensjonsleverandørene tar i bruk den nye delingsløsningen fra Skatteetaten og NAV, reduseres behovet for å benytte portal- og filløsninger for disse pensjonsleverandørenes kunder.

Oppfordringer og tips til leverandører av lønns- og personalsystemer

 • Gjør det enkelt for arbeidsgiver å rapportere pensjonsleverandør i lønns- og personalsystemet
 • Gjør det mulig å angi flere pensjonsleverandører
  • F.eks. ved bytte av pensjonsleverandør oppgis både tidligere og ny, i en overgangsfase. Noen har flere leverandører (innskuddspensjon (ITP), Foretakspensjon YTP og/eller pensjon etter tjenestepensjonsloven (Hybrid))
 • Fortsett å vedlikeholde løsning i henhold til eksisterende bransjenorm fra Finans Norge
  • Det vil være variasjoner i når de ulike pensjonsleverandørene går fullt over på ny løsning
 • Gjør dere kjent med (nytt) beregningsgrunnlag
 • OBS: Pensjonsleverandørene kan kun benytte dataene for privat tjenestepensjon (Obligatorisk Tjenestepensjon), og kan ikke bruke a-meldingsdata til andre ordninger som f.eks. offentlig tjenestepensjon, gruppelivsforsikringer, kollektive livrenter mv.

Når kan dere forvente at behov for rapportering via lønns- og personalsystemer frafaller?

Hvor lang tid det vil ta før behovet for filløsninger frafaller avhenger av:

 • hvor raskt de forskjellige pensjonsleverandørene får tilgang til, og tar i bruk, ny delingsløsning
 • hvor lang tid pensjonsleverandørene behøver med testing og pilotering før de føler seg trygge på å gå fullt over på ny løsning og avslutte direkterapportering fra sine kunder (arbeidsgivere)
 • hvor raskt arbeidsgivere faktisk oppgir pensjonsleverandør i A-meldingen som de er pålagt fra 1. januar 2021 (dersom en pensjonsleverandør skal hente data på sine kunder fra a-meldingen, forutsettes det at kunden har oppgitt pensjonsleverandøren som leverandør i a-meldingen)

Mer informasjon

Skatteetaten, NAV, Finans Norge og pensjonsbransjen gjennomførte i oktober 2020 et åpent informasjonsmøte for alle eksterne interessenter, samt i april 2021. Presentasjonene fra disse møtene finner du i høyre marg på prosjektets nettsider hos Bits.

Har du likevel spørsmål du ønsker svar på, kan du kontakte Bits som koordinerer initiativet på vegne av pensjonsbransjen på dsop@bits.no.

Kort oppsummert

 • Sørg for å tilrettelegge for at arbeidsgivere oppgir pensjonsleverandør i a-meldingen fra og med 1. januar 2021
 • Hold dere oppdatert på tilgjengelig informasjon rundt a-meldingen