A-melding for pensjonsleverandørene

Kvinne i et kontorlandskap. Foto.

Foto: ndabcreativity/Adobe Stock

Hva innebærer det at arbeidsgivere i privat sektor med tjenestepensjonsavtale (OTP) skal oppgi pensjonsleverandør i a-meldingen? Dette betyr a-meldingen for arbeidsgivere, leverandører av lønns- og personalsystemer og pensjonsleverandører.

Fra 1. januar 2021 har arbeidsgiver plikt til å rapportere hvilken pensjonsleverandør man har avtale med. Pensjonsleverandør skal oppgis fra og med innsending av a-melding for januar 2021.

Informasjon om pensjonsleverandør i a-meldingen vil blant annet brukes til å dele inntekts- og arbeidsforholdsopplysninger fra Skatteetaten og NAV, til den pensjonsleverandørleverandør som arbeidsgiver har avtale med.

Det er et mål at alle de store pensjonsleverandørene tilbyr den nye løsningen i løpet av første halvår 2022. Løsningen er et samarbeid mellom Skatteetaten, NAV, SSB, Finans Norge og pensjonsbransjen.

Hva betyr dette for arbeidsgiver?

Det nye kravet til rapportering av pensjonsleverandør gjelder fra 1. januar 2021 og gir flere fordeler for arbeidsgiver. Les mer om hvordan du skal bruke a-meldingen riktig og om du er pliktig å ha en pensjonsordning.

Slik skal arbeidsgiver bruke a-meldingen

Fra og med 1. januar 2021 skal arbeidsgivere i privat sektor, omfattet av Lov om Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP-loven), rapportere pensjonsleverandør i a-meldingen.

 • Det er pensjonsleverandørens organisasjonsnummer som skal oppgis, Enkelte lønns- og personalsystemer vil tilby en tilsvarende løsning med navnelister med tilhørende organisasjonsnummer.
 • De største pensjonsleverandørene vil allerede ligge i en liste med navn og tilhørende organisasjonsnummer i A01.

I tilfeller hvor en arbeidsgiver har flere pensjonsordninger må alle pensjonsleverandørene (organisasjonsnummer) oppgis.

 • Flere pensjonsordninger i ulike pensjonsselskap gjør at ansatteopplysninger om ulike ansattgrupper hos samme arbeidsgiver skal oppdateres av ulike pensjonsselskap.

Arbeidsgivers sjekkliste:

 • Skatteetaten har i samarbeid med Regnskap Norge utarbeidet en sjekkliste for arbeidsgiver for å sikre at a-meldingen ajourholdes med riktige opplysninger om obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Se sjekklisten på Finans Norges nettsider

Det er viktig at arbeidsgivere fortsetter å rapportere ansattopplysninger som tidligere til sin pensjonsleverandør, inntil pensjonsleverandøren eventuelt gir beskjed om noe annet.

Pensjonsleverandørene har ulik lansering av den nye løsningen, men ingen av disse bruker opplysninger fra a-meldingen for alle kundene sine per i dag.

Pensjonsselskapene har ulike løsninger, og det vil for eksempel variere i hvilken grad data skal godkjennes i pensjonsleverandørenes portal.

Har din bedrift plikt til å ha en pensjonsordning?

Det er arbeidsgivers ansvar å avklare om man er omfattet av lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Om det i a-meldingen ikke oppgis en pensjonsleverandør anses det som oppgitt at arbeidsgiver ikke er omfattet av OTP-loven.

Er du usikker på om din bedrift plikter å ha pensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, så finner du mer informasjon om dette på skatteetatens nettsider.

Fra 1. juni 2021 har Skatteetaten overtatt tilsyn med arbeidsgiveres etterlevelse av lov om OTP fra Finanstilsynet. Informasjon om pensjonsleverandør som er rapportert av arbeidsgiver i a-meldingen danner grunnlaget for utøvelsen av tilsynet. Mer informasjon om rapportering av pensjonsleverandør i a-meldingen finner du også på Skatteetatens nettsider.

Hvilke fordeler vil den nye løsningen gi arbeidsgiver?

Arbeidsgivere rapporterer i dag arbeidsforhold- og inntektsopplysninger både i a-meldingen til myndighetene og til egen pensjonsleverandør («dobbeltrapportering»). Ajourhold og rapportering til pensjonsleverandør skjer enten ved ajourhold av ansatte gjennom portal eller via lønnsfil fra lønnssystemer. Særlig rapportering gjennom portal er ressurskrevende og medfører risiko for feilrapportering.

At pensjonsinnretningene får tilgang til informasjonen de trenger fra a-meldingen vil:

 • Forenkle, og for noen fjerne, rapportering direkte til pensjonsinnretning parallelt.
 • Redusere risiko for feilrapportering
 • Gi bedre datakvalitet, som videre er ventet å sikre flere arbeidstakere riktig pensjon

Kort oppsummert

 • Rapporter pensjonsleverandør i a-meldingen
 • Sett deg inn i sjekklisten for å sikre at du rapporterer riktige opplysninger
 • Fortsett å rapportere ansattopplysninger som tidligere, inntil pensjonsleverandører eventuelt gir beskjed om noe annet

Hva betyr dette for leverandører av lønns- og personalsystemer

Når lønns- og personalsystemer benyttes i a-meldingsrapporteringen er det viktig at leverandørene av disse systemene tilrettelegger og forenkler løsningen for dette formålet. Her finner dere mer informasjon om behovet, konkrete tips og oppfordringer.

Fra 1. januar 2021 skal arbeidsgivere i privat sektor omfattet av Lov om Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP-loven), rapportere i a-meldingen hvilken pensjonsleverandør det er inngått avtale om pensjonssparing med.

Det er pensjonsleverandørens organisasjonsnummer som skal oppgis. I tilfeller hvor en arbeidsgiver har flere pensjonsordninger kan flere organisasjonsnummer oppgis.

I tilfeller hvor lønns- og personalsystemet (LPS) benyttes i a-meldingsrapporteringen, er det viktig at leverandøren av dette systemet tilrettelegger for at arbeidsgivere enkelt husker og klarer å rapportere pensjonsleverandør i henhold til kravene.

I tillegg til å levere a-melding, utfører arbeidsgivere i dag ajourhold og rapportering til pensjonsleverandørene. Dette gjør de primært på én av to måter, enten ved ajourhold av enkeltpersoner gjennom portal, eller via lønnsfil generert gjennom lønnssystem.

Etter hvert som pensjonsleverandørene tar i bruk den nye delingsløsningen fra Skatteetaten og NAV, reduseres behovet for å benytte portal- og filløsninger for disse pensjonsleverandørenes kunder.

Oppfordringer og tips til leverandører av lønns- og personalsystemer

 • Gjør det enkelt for arbeidsgiver å rapportere pensjonsleverandør i lønns- og personalsystemet
 • Gjør det mulig å angi flere pensjonsleverandører
  • F.eks. ved bytte av pensjonsleverandør oppgis både tidligere og ny, i en overgangsfase. Noen har flere leverandører (innskuddspensjon (ITP), Foretakspensjon YTP og/eller pensjon etter tjenestepensjonsloven (Hybrid))
 • Fortsett å vedlikeholde løsning i henhold til eksisterende bransjenorm fra Finans Norge
  • Det vil være variasjoner i når de ulike pensjonsleverandørene går fullt over på ny løsning
 • Gjør dere kjent med (nytt) beregningsgrunnlag
 • OBS: Pensjonsleverandørene kan kun benytte dataene for privat tjenestepensjon (Obligatorisk Tjenestepensjon), og kan ikke bruke a-meldingsdata til andre ordninger som f.eks. offentlig tjenestepensjon, gruppelivsforsikringer, kollektive livrenter mv.

Når kan dere forvente at behov for rapportering via lønns- og personalsystemer frafaller?

Hvor lang tid det vil ta før behovet for filløsninger frafaller avhenger av:

 • hvor raskt de forskjellige pensjonsleverandørene får tilgang til, og tar i bruk, ny delingsløsning
 • hvor lang tid pensjonsleverandørene behøver med testing og pilotering før de føler seg trygge på å gå fullt over på ny løsning og avslutte direkterapportering fra sine kunder (arbeidsgivere)
 • hvor raskt arbeidsgivere faktisk oppgir pensjonsleverandør i A-meldingen som de er pålagt fra 1. januar 2021 (dersom en pensjonsleverandør skal hente data på sine kunder fra a-meldingen, forutsettes det at kunden har oppgitt pensjonsleverandøren som leverandør i a-meldingen)

Mer informasjon

Skatteetaten, NAV, Finans Norge og pensjonsbransjen gjennomførte i oktober 2020 et åpent informasjonsmøte for alle eksterne interessenter, samt i april 2021. Presentasjonene fra disse møtene finner du i høyre marg på prosjektets nettsider hos Bits.

Har du likevel spørsmål du ønsker svar på, kan du kontakte Bits som koordinerer initiativet på vegne av pensjonsbransjen på dsop@bits.no.

Kort oppsummert

 • Sørg for å tilrettelegge for at arbeidsgivere oppgir pensjonsleverandør i a-meldingen fra og med 1. januar 2021
 • Hold dere oppdatert på tilgjengelig informasjon rundt a-meldingen

Hva betyr dette for pensjonsleverandørene?

Her er informasjon om aktiviteter som måtte gjennomføres i forbindelse med innføringen av løsningen i 2021, samt informasjon om fremdrift.

Implementering av den nye delingsløsningen fra Skatteetaten og NAV er ventet å gi bedre datakvalitet og mindre behov for oppfølging av kunder enn ved bruk av dagens rapporteringsløsninger direkte fra opplysningspliktig til pensjonsleverandør.

Prosjektet som etablerer den nye delingsløsningen, er et samarbeid mellom Skatteetaten, NAV og Finans Norge v/BITS. Seks pensjonsselskap er involvert i prosjektet (Storebrand, Gjensidige, KLP, Nordea, SpareBank1 og DNB). I 2020 startet prosjektet «realiseringsfasen», og nødvendige lovendringer og bevilgning av midler til prosjektet ble vedtatt over statsbudsjettet for 2021. Fra og med januar 2021 har prosjektet startet pilot, som i første omgang er planlagt ut mai 2021.

Videre fremdrift etter pilotfasen avhenger av hvordan det går i pilotperioden. Beslutning på veien videre tas i midten av juni. Det vil komme mer informasjon i ettertid av dette.  Foreløpig plan er at pensjonsleverandører som ønsker å koble seg på løsningen kan begynne med registrering fra og med 1. juni, og fra 15. august 2021 gis det tilgang til testmiljø. Under finnes en liste over hvilke steg pensjonsleverandørene kan starte med på disse to datoene

Hva kan eller bør pensjonsleverandørene begynne med allerede nå?

Foreløpig plan er at pensjonsleverandører som ønsker å koble seg på løsningen kan begynne med registrering fra og med 1. juni, og fra 15. august 2021 gis det tilgang til testmiljø.

1. juni 2021: Åpner for registrering, inkl. følgende aktiviteter:

Pensjonsleverandører som benytter tredjepartsleverandør:

15. august 2021: Åpner for tilgang til testmiljø, inkl. følgende aktiviteter:

Mer informasjon

Skatteetaten, NAV, Finans Norge og pensjonsbransjen gjennomførte i oktober 2020 et åpent informasjonsmøte for alle eksterne interessenter, samt i april 2021. Presentasjonene fra disse møtene finner du i høyre marg på prosjektets nettsider hos Bits.

Har du likevel spørsmål du ønsker svar på, kan du kontakte Bits som koordinerer initiativet på vegne av pensjonsbransjen på dsop@bits.no.

Kort oppsummert

 • Start med å lese informasjonen som er tilgjengelig på Bits sine GitHub-sider
 • Sørg for å holde dine kunder riktig informert
 • Ta kontakt med Bits på dsop@bits.no dersom du har spørsmål