administrasjonsreserve

penger som er satt av til å dekke fremtidige kostnader til administrasjon av pensjonsordninger  

AFP - offentlig sektor

tidligpensjon som utbetales mellom 62 og 67 år til ansatte som oppfyller bestemte krav

AFP - privat sektor

en ekstrapensjon i bedrifter som deltar i AFP-ordningen, og som utbetales livsvarig til ansatte som oppfyller bestemte krav

aksjefond

verdipapirfond hvor minimum 80 prosent av andelseiernes kapital investeres i aksjemarkedet

aksjeindeks

indeks for å måle utviklingen i et utvalg aksjer over tid

aktiv forvaltning

forvaltningsmetode der forvalterne til enhver tid velger de verdipapirer som de tror vil gi best avkastning ut fra valgt risikonivå

aktiv risiko

risiko i aktivt forvaltede fond som skyldes at referanseindeks ikke følges

alderspensjon

pensjon som utbetales fra en avtalt alder

Merknad: Utbetalingen kan komme fra folketrygden, tjenestepensjonsordning og/eller egen pensjonssparing.

allokering

fordeling

Merknad: Brukes ofte for å beskrive hvordan fond fordeler pengene sine mellom ulike investeringer 

anskaffelsesverdi

kjøpsverdi

arbeidsdyktighetserklæring

skriftlig bekreftelse fra arbeidsgiver på at en ansatt er fullt arbeidsdyktig 

avbruddsverdi

verdien av en forsikringsavtale som avsluttes før avtalt tid

avgangsføre

avslutte 

Merknad: Brukes når medarbeidere som slutter tas ut av bedriftens forsikringsavtale eller når en  forsikring eller avtale blir avsluttet

avkastning

gevinst eller tap på en investering

avkastningsrisiko

synonym: investeringsrisiko

muligheten for at pengene som er investert, synker eller øker i verdi

  

avkortning

redusert utbetaling

avsetning

penger som leverandøren har satt til side for å dekke sine forpliktelser

avtalefestet pensjon - offentlig sektor

kortform: AFP

tidligpensjon som utbetales mellom 62 og 67 år til ansatte som oppfyller bestemte krav

avtalefestet pensjon - privat sektor

kortform: AFP

en ekstrapensjon i bedrifter som deltar i AFP-ordningen, og som utbetales livsvarig til ansatte som oppfyller bestemte krav

barnepensjon

pensjon som barn får dersom forsørger dør

Merknad: Utbetalingen kan komme fra folketrygden, tjenestepensjonsordning og/eller annen forsikringsavtale.

begunstige

beslutte hvem forsikringssummen skal utbetales til

begunstigelse

kundens beslutning om hvem  forsikringssummen skal utbetales til

begunstiget

person som forsikringssummen skal utbetales til

beregningsrente

synonymer: garantert avkastning, garantert rente, grunnlagsrente, rentegaranti.

rente som blir lagt til grunn ved beregning av pris for garantert pensjon, og som leverandøren minst må tilføre hvert år for å sikre avtalt pensjon

dekning

hendelser som omfattes av en forsikring

delingstall

tall som brukes i forbindelse med levealdersjustering for å beregne årlig pensjon for personer som er født i 1954 eller senere

Merknad 1: Når du starter uttak av pensjon, vil delingstallet i hovedsak gjenspeile forventet gjenstående levealder for ditt årskull.

Merknad 2: For personer født mellom 1954 og 1962 skjer levealdersjusteringen gjennom en kombinasjon av forholdstall og delingstall. 

differanseavkastning

forskjellen mellom avkastningen i et fond og en referanseindeks 

dødelighetsarv

restbeløpet etter medlemmer som er døde, som fordeles på gjenlevende medlemmer i samme type pensjonsordning

Merknad: Gjelder pensjonsordninger der restbeløpet ikke arves av etterlatte ved dødsfall.

dødelighetsgrunnlag

statistikk over dødelighet som benyttes til å beregne prisen for fremtidig garantert pensjon     

dødelighetstillegg

pristillegg på livsforsikring ved dårligere helse enn normalt

erstatningstilfelle

synonym: forsikringstilfelle

situasjon som oppfyller betingelsene for å få erstatning 

etterlattepensjon

pensjon som utbetales dersom ektefelle/registrert partner eller forsørger dør

Merknad: Utbetalingen kan komme fra folketrygden, tjenestepensjonsordning og/eller annen forsikringsavtale.

folketrygden

offentlig trygdeordning for personer som bor eller jobber i Norge, eller som tidligere har bodd eller jobbet i Norge

Merknad: Mesteparten av folketrygden administreres av Nav.

fondskostnader

gebyrer knyttet til kjøp, forvaltning og salg av fond

forholdstall

tall som brukes i forbindelse med levealdersjustering for å beregne årlig pensjon for personer som er født i perioden 1943 -1953

Merknad 1: Når du starter uttak av pensjon, vil forholdstallet i hovedsak gjenspeile forventet gjenstående levealder for ditt årskull.

Merknad 2: For personer født mellom 1954 og1962 skjer levealdersjusteringen gjennom en kombinasjon av forholdstall og delingstall.

forsikringsfellesskap

alle personer med samme forsikring i et forsikringsselskap

Merknad: Brukes også om summen av kapital som er innbetalt for alle medlemmer med samme forsikring i et forsikringsselskap.

forsikringspremie

kortform: premie

prisen på forsikringen 

forsikringstilfelle

synonym: erstatningstilfelle

situasjon som oppfyller betingelsene for å få erstatning

 

fortsettelsesforsikring

privat forsikring som er videreført fra en kollektiv forsikring uten krav om nye helseopplysninger

fratredelsesdato

siste ansettelsesdag for en medarbeider som slutter i jobben

fratredelsesdato

siste ansettelsesdag for en medarbeider som slutter i en bedrift

fripolise

bevis for en pensjonsrettighet fra en ytelsespensjonsordning som du får når du slutter i en bedrift eller når arbeidsgiver avvikler eller endrer ordningen 

garantert avkastning

synonymer: beregningsrente, garantert rente, grunnlagsrente, rentegaranti

rente som blir lagt til grunn ved beregning av pris for garantert pensjon, og som leverandøren minst må tilføre hvert år for å sikre avtalt pensjon

garantert rente

synonymer: beregningsrente, garantert avkastning, grunnlagsrente, rentegaranti

rente som blir lagt til grunn ved beregning av pris for garantert pensjon, og som leverandøren minst må tilføre hvert år for å sikre avtalt pensjon

garantipensjon

garantert minste alderspensjon fra folketrygden som gis ved lav eller ingen opptjening til inntektspensjon

Merknad 1: Full garantipensjon forutsetter minst 40 års trygdetid (dvs. perioder du har bodd og/eller arbeidet i Norge). Rett til garantipensjon krever minst tre års trygdetid.

Merknad 2: Gjelder personer født i 1954 eller senere. Personer født 1954-62 får alderspensjon beregnet etter både gamle og nye opptjeningsregler, og kan få garantipensjon i den delen som beregnes etter nye regler.

gjenkjøpsrett

mulighet til å avslutte en forsikringsavtale og få hele eller deler av oppspart beløp utbetalt

gjenkjøpsverdi

beløp du får utbetalt hvis du avslutter en forsikringsavtale med gjenkjøpsrett før avtalt tid

grunnlagsrente

synonymer: beregningsrente, garantert avkastning, garantert rente, rentegaranti

rente som blir lagt til grunn ved beregning av pris for garantert pensjon, og som leverandøren minst må tilføre hvert år for å sikre avtalt pensjon

grunnpensjon

pensjon fra folketrygden som beregnes på grunnlag av trygdetid og er uavhengig av tidligere arbeidsinntekt

Merknad 1: Gjelder personer født i 1962 eller tidligere. Personer født i 1954-62 får alderspensjon beregnet etter både gamle og nye opptjeningsregler, og vil få grunnpensjon i den delen som beregnes etter gamle regler.

Merknad 2: full grunnpensjon forutsetter minst 40 års trygdetid (dvs. perioder du har bodd og/eller arbeidet i Norge). Rett til grunnpensjon krever minst 3 år med trygdetid.     

helsevurdering

vurdering av helseopplysninger kunden har oppgitt som gir grunnlag for å godkjenne eller gi avslag på forsikringen, eventuelt godkjenne med reservasjoner eller pristillegg

hybridpensjonsordning

kortformer: hybridpensjon, hybrid, tjenestepensjon

tjenestepensjonsordning som kombinerer ulike egenskaper ved innskuddspensjon og ytelsespensjon

Merknad: I lovverket brukes ikke hybridpensjon, men tjenestepensjon.

indeksfond

fond som forsøker å gjenspeile en utvalgt referanseindeks, for eksempel hovedindeksen på Oslo Børs

individuell kontrakt

avtale mellom en enkeltperson og en forsikringsleverandør 

individuell pensjonsforsikring

pensjonsforsikring som gjelder en enkeltperson

innskuddsfond

fond som er øremerket innbetaling til bedriftens  innskuddspensjonsordning

Merknad: Fondet består av ekstrainnbetalinger, avkastning og av midler etter medlemmer som har sluttet før 12 måneders medlemskap. 

innskuddsfritak

obligatorisk tilleggsforsikring der forsikringsselskapet overtar bedriftens innbetaling til pensjonsavtalen for en ansatt som blir arbeidsufør

Merknad: Gjelder for innskudds- og hybridpensjon

innskuddspensjonsordning

kortform: innskuddspensjon

tjenestepensjonsordning der arbeidsgiver sparer en fastsatt prosent av ansattes lønn til alderspensjon

inntektspensjon

pensjon fra folketrygden som er avhengig av pensjonsbeholdningen du har tjent opp

Merknad: Gjelder personer født i 1954 eller senere. Personer født i 1954-62 får alderspensjon beregnet etter både gamle og nye opptjeningsregler, og kan få inntektspensjon i den delen som beregnes etter nye regler.

investeringsportefølje

en samling av aksjer, obligasjoner og/eller rentepapirer

investeringsprofil

synonym: pensjonsprofil, spareprofil

sammensetningen av aksjer, obligasjoner og/eller rentepapirer i en investeringsportefølje, etter ønsket grad av risiko

investeringsrisiko

synonym: avkastningsrisiko 

muligheten for at pengene som er investert, synker eller øker i verdi 

Kortform

investeringsvalg

beslutning om hvordan sparemidler skal plasseres

kapitalforsikring

livsforsikring som ved definerte hendelser normalt gir en engangsutbetaling

kapitalforvaltningskostnad

prisen pensjonsleverandøren tar for å forvalte pensjonsmidlene dine

karenstid

ventetid fra forsikringsavtalen blir inngått til den gjelder uten forbehold

knekkpunkt

lønnsgrense hvor satsene for sparing til pensjon endres

kollektiv livrente

livsforsikring som gjelder en definert gruppe og som gir rett til løpende utbetaling i et avtalt tidsrom

kollektiv pensjonsforsikring

pensjonsforsikring som omfatter en definert gruppe 

kollektivportefølje

portefølje hvor sparemidlene til forsikringer med garantert avkastning forvaltes

Merknad: Leverandøren bestemmer sammensetningen av porteføljen

kollektivt investeringsvalg

investeringsvalg som bedriften tar på vegne av sine ansatte 

kombinasjonsfond

verdipapirfond som er sammensatt av aksjefond og  rentefond

kompensasjonsgrad

pensjon målt som andel av lønn

kursreguleringsfond

synonym: kursreserve

urealisert gevinst i kollektivporteføljen som du kan ha rett til en andel av hvis du flytter forsikringen

Merknad: Urealisert gevinst skyldes at markedsverdi er høyere enn anskaffelsesverdi. 

kursreserve

urealisert gevinst i kollektivporteføljen som du kan ha rett til en andel av hvis du flytter forsikringen

Merknad: Urealisert gevinst skyldes at markedsverdi er høyere enn anskaffelsesverdi.

levealdersjustering

fastsettelse av årlig pensjon basert på forventet levealder for ett bestemt årskull

livrente

livsforsikring som gir rett til løpende utbetaling i et avtalt tidsrom

Livsforsikring

forsikring som gir utbetaling ved dødsfall, alvorlig sykdom eller arbeidsuførhet

Merknad: Brukes også som betegnelse på livsforsikringsselskapenes virksomhet 

løpende pensjon

pensjon under utbetaling

minsteavkastning

synonym: rentegaranti, beregningsrente, garantert avkastning, garantert rente, grunnlagsrente

rente som blir lagt til grunn ved beregning av pris for garantert pensjon, og som leverandøren minst må tilføre hvert år for å sikre avtalt pensjon

nedtrapping av risiko

gradvis, aldersbetinget reduksjon av aksjeandelen i en spareordning

nota

faktura

obligasjonsfond

verdipapirfond der andelseiernes kapital investeres i både kortsiktige og langsiktige rentepapirer

obligatorisk tjenestepensjon

kortform: OTP

tjenestepensjonsordning som bedrifter er pålagt å ha, og som oppfyller lovbestemte minstekrav

Merknad: Må være ytelses-, innskudds- eller hybridpensjon.

opphørende alderspensjon

pensjon som utbetales frem til en avtalt alder

opphørsalder

avtalt alder da en utbetaling skal stoppe eller en forsikring skal slutte å gjelde

oppreservering

avsetning av penger til utbetaling av pensjon over flere år enn forutsatt fordi levealderen har økt

OTP

forkortelse for obligatorisk tjenestepensjon

tjenestepensjon som oppfyller lovens minstekrav 

overlevelsesrente

livsforsikring som ved forsikredes død gir utbetaling til den eller de som forsikringstaker har utpekt

Merknad: Utbetalingen kan være livsvarig eller tidsbegrenset.

passiv forvaltning

synonym: indeksforvaltning

forvaltningsmetode der målet er å oppnå omtrent samme avkastning som en fastsatt indeks 

pengemarkedsfond

verdipapirfond hvor andelseiernes kapital investeres i kortsiktige rentepapirer

pensjon

regelmessig utbetaling av en opparbeidet økonomisk rettighet

pensjonistenes overskuddsfond

avkastningsoverskudd som brukes til å øke pensjoner under utbetaling

Merknad: Gjelder ytelsespensjon og kollektiv livrente.

pensjonsbeholdning

oppspart alderspensjon i folketrygden 

Merknad: Omfatter personer som er født i 1954 eller senere. Personer født i 1954-62 får alderspensjon beregnet etter både gamle og nye opptjeningsregler, og kan få inntektspensjon i den delen som beregnes etter nye regler.

pensjonsbevis

pensjonsrettighet fra en hybridordning som du tidligere har vært medlem i

pensjonsformue

synonym: pensjonskapital

verdien av pengene som er spart til pensjon

pensjonsinnskudd

den delen av innbetalingen til en pensjonsordning som skal gå til alderspensjon

Merknad: Omfatter ikke kostnader og pris for risiko.

pensjonskapital

verdien av pengene som er spart til pensjon

pensjonskapitalbevis

pensjonsrettighet fra en innskuddsordning som du tidligere har vært medlem i

pensjonsprofil

synonym: investeringsprofil, spareprofil

sammensetningen av aksjer, obligasjoner og/eller rentepapirer i en investeringsportefølje, etter ønsket grad av risiko

pensjonsrettighet

rett til pensjon fra en pensjonsavtale

pensjonstillegg

tillegg som sikrer pensjon fra folketrygden tilsvarende minste pensjonsnivå for personer som har lav eller ingen opptjening av tilleggspensjon

Merknad: Tilsvarer det som tidligere het særtillegg, men beregnes på en annen måte.

personalforsikring

kollektiv forsikring betalt av arbeidsgiver

Merknad: gjelder ikke pensjon 

portefølje

samling av verdipapirer

premiefond

fond som tilhører den enkelte bedrifts ytelses- eller hybridpensjonsordning

Merknad: fondet består av innbetalinger, avkastning og av midler etter medlemmer som har sluttet før 12 måneders medlemskap. 

premiefritak

obligatorisk tilleggsforsikring der forsikringsselskapet overtar bedriftens innbetaling til pensjonsavtalen for en ansatt som blir arbeidsufør

Merknad: Gjelder for ytelsespensjon

premiereserve

penger som er satt av for å sikre fremtidige utbetalinger

premievarsel

faktura for en forsikring  

reallokering

ny fordeling

Merknad: Se også allokering

referanseindeks

verdipapirindeks som et fond velger å måle seg mot 

regress

rettslig adgang for et forsikringsselskap til å kreve tilbake et utbetalt beløp

rentefond

fond som plasserer penger i verdipapirer som gir renteavkastning

Merknad: rentefondene er enten pengemarkedsfond eller obligasjonsfond  

rentegaranti

synonymer: beregningsrente, garantert avkastning, garantert rente, grunnlagsrente

rente som blir lagt til grunn ved beregning av pris for garantert pensjon, og som leverandøren minst må tilføre hvert år for å sikre avtalt pensjon

risikoaversjon

motvilje mot å ta risiko 

risikodekning

synonymer: risikopensjon, risikoforsikring

tilleggsforsikring til en alderspensjonsavtale som gir utbetaling ved uførhet og/eller død

risikoforsikring

synonymer: risikodekning, risikopensjon

tilleggsforsikring til alderspensjonsavtale som gir utbetaling ved uførhet og/eller død

risikokostnader

prisen for å administrere risikodekning

risikopensjon

synonymer: risikodekning, risikoforsikring

tilleggsforsikring til alderspensjonsavtale som gir utbetaling ved uførhet og/eller død

risikopremie

prisen et forsikringsselskap tar for å forsikre en risiko 

risikopris

synonym: risikopremie

prisen et forsikringsselskap tar for å forsikre en risiko 

risikovirkning

positiv eller negativ konsekvens av et fondsvalg 

risikovurdering

vurdering av sannsynligheten for at det skjer noe med den forsikrede som gir rett til erstatning

seleksjonsfradrag

gebyr som leverandøren kan ta hvis kunden tar ut pensjon tidligere enn forutsatt eller flytter til ny leverandør 

Merknad: Ved tidlig uttak kalles fradraget også standardfradrag.

sluttpoengtall

gjennomsnittet av de 20 høyeste pensjonspoengene, eller gjennomsnittet av alle pensjonspoengene hvis det er mindre enn 20 

Merknad: Gjelder personer født i 1962 eller tidligere. Personer født 1954-62 får alderspensjon beregnet etter både gamle og nye opptjeningsregler, og sluttpoengtallet inngår i den delen som beregnes etter gamle regler. 

sparepremie

sparedelen av en pensjonsforsikring eller livrente

spareprofil

synonym: investeringsprofil, pensjonsprofil 

sammensetningen av aksjer, obligasjoner og/eller   andre rentepapirer i en investeringsportefølje, etter ønsket grad av risiko

tilflyttede midler

pengene som følger med en forsikringsavtale når den flyttes fra en leverandør til en annen

tilleggsavsetninger

penger som settes til side for å sikre garantert avkastning på kundens pensjonsmidler 

tilleggspensjon

pensjon fra folketrygden som er tjent opp gjennom inntektsgivende arbeid

Merknad 1: gjelder personer født i 1962 eller tidligere. Personer født i 1954-62 får alderspensjon beregnet etter både gamle og nye opptjeningsregler, og vil kunne få tilleggspensjon i den delen som beregnes etter gamle regler. 

Merknad 2: Full tilleggspensjon forutsetter minst 40 år med pensjonspoeng (dvs. år med inntekt som overstiger folketrygdens grunnbeløp). Rett til tilleggspensjon krever minst 3 år med pensjonspoeng.

tjenestepensjonsordning

kortform: tjenestepensjon

ordning der arbeidsgiver sparer til pensjon for sine ansatte

Merknad: Kan være innskuddspensjon, ytelsespensjon eller hybridpensjon.

uførekapital

forsikring som gir engangsutbetaling til dersom forsikrede blir varig arbeidsufør

uførepensjon

pensjon som utbetales ved uførhet

Merknad: Utbetalingen kan komme fra folketrygden, tjenestepensjonsordning og/eller uføreforsikring.

uttaksalder

forsikringstakers alder når uttak av alderspensjon starter

ytelse

utbetaling fra en forsikrings- eller pensjonsordning

ytelsesnivå

størrelsen på pensjonen

Merknad: normalt beregnet som prosent av   sluttlønn

ytelsespensjonsordning

kortform: ytelsespensjon

tjenestepensjonsordning der pensjonen skal utgjøre en  bestemt prosent av sluttlønn