Iverksettelse av nye lønnssatser og nyelønnsregulativ for 2024

Person som regner, på bordet ligger ecxel-ark, briller, kalkulator og penn. Foto.

Foto: Vizafoto/Adobe Stock

Beregningene av de nye satsene på lønnsregulativene er klare.

Det generelle tillegget skal nå iverksettes for de grupper av ansatte som omfattes av lønnsbestemmelsene i Sentralavtalene med hhv. Finansforbundet og LO (Handel og Kontor og Fagforbundet), se SA § 7 og § 1(5). 

Ansatte som omfattes av tariffavtalene med Tekna, Nito, Econa eller Juristforbundet har individuell lønnsdannelse og har ikke krav på det generelle tillegget. 

De nye lønnssatsene vil gjelde fra 1. mai. Vi gjør imidlertid oppmerksom på følgende bestemmelse i protokollen:   

«Arbeidstakerne som har fratrådt sin stilling i bedriften før vedtakelsesdato, har ikke krav på tillegget. Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg, kompensasjonstillegg og andre uregelmessige tillegg mv. for arbeid utført i perioden mellom 1. mai og vedtakelsesdatoen.» (6. mai 2024). 

Mange av medlemsbedriftene praktiserer nå et trinnløst lønnssystem. Gjennomføring av oppgjøret for disse omtales i eget avsnitt nedenfor. 

Lønnsregulativet 

Som tidligere er det av historiske årsaker ett ordinært og ett avvikende lønnsregulativ. Evt. spørsmål om hvilket som skal benyttes, kan rettes til arbeidslivsavdelingen i Finans Norge ved kontaktpersonene under. 

Ansatte som skal innplasseres på de nye lønnstrinnene 91-96 får først generelt tillegg neste år. Innplassering på de nye trinnene bør gjennomføres snarlig, og helst innen 1. juli, slik at ansatte på disse nye trinn blir omfattet av de kollektive lokale (bedrifts-vise) lønnsvurderingene. Ansatte med lønn over 1 084 911 (ny lønn på trinn 90) og opp til kr. 1 162 137 innplasseres på nærmeste overliggende lønnstrinn. Vi anbefaler at innplassering gjennomføres i forbindelse med lokal lønnsregulering, som for de fleste medlemsbedrifter gjennomføres pr. 1. juli. Derved kan lønnsendringen som følge av innplassering på trinn, og evt. personlige tillegg sees i sammenheng. 

Ansatte som er unntatt fra Sentralavtalen ihht. § 1 nr. 3 (øverste ledelse) skal ikke innplasseres. 

Trinnløst lønnssystem 

Bedrifter som praktiserer trinnløst system øker fastlønnen pr. år for ansatte som har lønn tom. kr. 1 056903 med de avtalte 2,65 prosent, minimum kr. 15000. 

Det innebærer at alle lønninger på kr. 566 037 og lavere, økes med kr. 15000 pr. år, mens lønninger fom. kr. 566 038 og til og med kr. 1056903, gis et påslag med 2,65 prosent. 

Høyeste lønn innenfor lønnsspennet i trinnløst system blir nå kr.  
1 162 137. De ansatte med lønn før 1. mai over kr. 1 056 903, og som nå «innhentes» av toppen i lønnsspennet, har ikke krav på generelt tillegg før neste år. 

Månedslønn er årslønnen dividert med 12. Timelønn er månedslønn dividert med 160 t/mnd. Ved beregning av nye overtidssatser benyttes månedslønn dividert med 155 t/mnd., før påslag av hhv. 50 og 100 prosent.  

Nytt avvik reg 1 mai 2024 inkl. komp satser.xlsx

Nytt reg 1 mai 2024 inkl. komp satser.xlsx